Home » Điểm chuẩn 2014» ?i?m chu?n ??i H?c Qu?ng B?nh 2013

?i?m chu?n ??i H?c Qu?ng B?nh 2013

Filed under: Điểm chuẩn 2014 |

Diem chuan Dai Hoc Quang Binh 2013??? ch?nh th?c ???c c?ng b? ! M?i ??c gi? Xem??i?m chu?n H?c Vi?n, ??i H?c , Cao ??ng tr?n c? n??c t?i trang web c?a ch?ng t?i.

B?m xem Diem chuan Dai Hoc Quang Binh 2013T?I???Y

111324 ?i?m chu?n ??i H?c Qu?ng B?nh 2013

Ngu?n : ?Diemthi.24h.com.vn c?p nh?t nhanh nh?t??i?m chu?n ??i h?c Cao ??ng c?c tr??ng tr?n c? n??c n?m 2013.

B?n c?nh?Diem chuan Dai Hoc Quang Binh 2013?,?ch?ng t?i c?p nh?t t?i ??c gi? ?i?m thi, ?i?m chu?n c?a t?t c? c?c tr??ng ??i H?c ? Cao ??ng trong m?a tuy?n sinh n?m nay

M? tr??ng:?DQB
STT M? ng?nh T?n ng?nh Kh?i thi ?i?m chu?n Ghi ch?
1 D140202 Gi?o d?c Ti?u h?c A 15 C?c ng?nh ??o t?o ??i h?c
2 D140212 S? ph?m Ho? h?c A 13 C?c ng?nh ??o t?o ??i h?c
3 D620301 Nu?i tr?ng th?y s?n A 13 C?c ng?nh ??o t?o ??i h?c
4 C140212 S? ph?m Ho? h?c A 10 C?c ng?nh ??o t?o cao ??ng
5 C140219 S? ph?m ??a l? A 10 C?c ng?nh ??o t?o cao ??ng
6 C620201 L?m nghi?p A 10 C?c ng?nh ??o t?o cao ??ng
7 C620105 Ch?n nu?i (gh?p v?i Th? y) A 10 C?c ng?nh ??o t?o cao ??ng
8 D140209 S? ph?m To?n h?c A, A1 13 C?c ng?nh ??o t?o ??i h?c
9 D140211 S? ph?m V?t l? A, A1 13 C?c ng?nh ??o t?o ??i h?c
10 D340101 Qu?n tr? kinh doanh A, A1 13 C?c ng?nh ??o t?o ??i h?c
11 D340301 K? to?n A, A1 13 C?c ng?nh ??o t?o ??i h?c
12 D480201 C?ng ngh? th?ng tin A, A1 13 C?c ng?nh ??o t?o ??i h?c
13 D620201 L?m nghi?p A, A1 13 C?c ng?nh ??o t?o ??i h?c
14 D850101 Qu?n l? T?i nguy?n v? M?i tr??ng A, A1 13 C?c ng?nh ??o t?o ??i h?c
15 D520201 K? thu?t ?i?n, ?i?n t? (Chuy?n ng?nh: KT ?i?n) A, A1 13 C?c ng?nh ??o t?o ??i h?c
16 C140209 S? ph?m To?n h?c (gh?p v?i Tin h?c) A, A1 10 C?c ng?nh ??o t?o cao ??ng
17 C140211 S? ph?m V?t l? (gh?p v?i Tin h?c) A, A1 10 C?c ng?nh ??o t?o cao ??ng
18 C480201 C?ng ngh? th?ng tin A, A1 10 C?c ng?nh ??o t?o cao ??ng
19 C510103 C?ng ngh? k? thu?t X?y d?ng A, A1 10 C?c ng?nh ??o t?o cao ??ng
20 C510104 C?ng ngh? k? thu?t Giao th?ng A, A1 10 C?c ng?nh ??o t?o cao ??ng
21 C510301 C?ng ngh? k? thu?t ?i?n, ?T A, A1 10 C?c ng?nh ??o t?o cao ??ng
22 C340101 Qu?n tr? kinh doanh A, A1, D1 10 C?c ng?nh ??o t?o cao ??ng
23 C340301 K? to?n A, A1, D1 10 C?c ng?nh ??o t?o cao ??ng
24 C140202 Gi?o d?c Ti?u h?c A, D1 10 C?c ng?nh ??o t?o cao ??ng
25 D140212 S? ph?m Ho? h?c B 14 C?c ng?nh ??o t?o ??i h?c
26 D140213 S? ph?m Sinh h?c B 14 C?c ng?nh ??o t?o ??i h?c
27 D620301 Nu?i tr?ng th?y s?n B 14 C?c ng?nh ??o t?o ??i h?c
28 D620201 L?m nghi?p B 14 C?c ng?nh ??o t?o ??i h?c
29 D850101 Qu?n l? T?i nguy?n v? M?i tr??ng B 14 C?c ng?nh ??o t?o ??i h?c
30 C140212 S? ph?m Ho? h?c B 11 C?c ng?nh ??o t?o cao ??ng
31 C140213 S? ph?m Sinh (gh?p v?i Gi?o d?c th? ch?t) B 11 C?c ng?nh ??o t?o cao ??ng
32 C620201 L?m nghi?p B 11 C?c ng?nh ??o t?o cao ??ng
33 C620105 Ch?n nu?i (gh?p v?i Th? y) B 11 C?c ng?nh ??o t?o cao ??ng
34 D140202 Gi?o d?c Ti?u h?c C 17 C?c ng?nh ??o t?o ??i h?c
35 D140205 Gi?o d?c Ch?nh tr? C 14 C?c ng?nh ??o t?o ??i h?c
36 D140217 S? ph?m Ng? v?n C 14 C?c ng?nh ??o t?o ??i h?c
37 D140218 S? ph?m L?ch s? C 14 C?c ng?nh ??o t?o ??i h?c
38 C140202 Gi?o d?c Ti?u h?c C 11 C?c ng?nh ??o t?o cao ??ng
39 C140217 S? ph?m Ng? v?n (gh?p v?i L?ch s?) C 11 C?c ng?nh ??o t?o cao ??ng
40 C140218 S? ph?m L?ch s? C 11 C?c ng?nh ??o t?o cao ??ng
41 C140219 S? ph?m ??a l? C 11 C?c ng?nh ??o t?o cao ??ng
42 C220113 Vi?t Nam h?c (Chuy?n ng?nh V?n h?a – Du l?ch) C 11 C?c ng?nh ??o t?o cao ??ng
43 C320202 Khoa h?c th? vi?n C 11 C?c ng?nh ??o t?o cao ??ng
44 C760101 C?ng t?c x? h?i C 11 C?c ng?nh ??o t?o cao ??ng
45 D140202 Gi?o d?c Ti?u h?c D1 15 C?c ng?nh ??o t?o ??i h?c
46 D220201 Ng?n ng? Anh D1 13 C?c ng?nh ??o t?o ??i h?c
47 D340101 Qu?n tr? kinh doanh D1 13 C?c ng?nh ??o t?o ??i h?c
48 D340301 K? to?n D1 13 C?c ng?nh ??o t?o ??i h?c
49 C220201 Ti?ng Anh D1 10 C?c ng?nh ??o t?o cao ??ng
50 D140201 Gi?o d?c M?m non M 16 C?c ng?nh ??o t?o ??i h?c
51 C140201 Gi?o d?c M?m non M 14 C?c ng?nh ??o t?o cao ??ng
52 C140221 S? ph?m ?m nh?c (gh?p v?i C?ng t?c ??i) N 16 C?c ng?nh ??o t?o cao ??ng

?>?Xem t?ng h?p?DIEM CHUAN DAI HOC NAM 2013?c?a t?t c? c?c tr??ng tr?n c? n??c.

Th?ng tin v??Diem chuan Dai Hoc Quang Binh 2013?c?ng nh? c?c tr??ng ??i h?c kh?c ?? c? M?i ??c gi? h?y ti?p t?c theo d?i nh?ng tin tuy?n sinh 2013 n?ng h?i ???c c?p nh?t h?ng ng?y t? ch?ng t?i.

Cùng kết bạn với Điểm Thi 24H trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh Hot nhất.

Bài viết liên quan :

Gửi phản hồi cho bài viết : ?i?m chu?n ??i H?c Qu?ng B?nh 2013

Comments on this entry are closed.