Home » Điểm chuẩn 2014» ?i?m chu?n ??i H?c Qu?c Gia H? N?i 2013

?i?m chu?n ??i H?c Qu?c Gia H? N?i 2013

Filed under: Điểm chuẩn 2014 |

Diem chuan dai hoc Quoc Gia Ha Noi 2013 ?? ???c c?ng b? ! B?m xem ?i?m chu?n ??i h?c Qu?c Gia H? N?i 2013 chi ti?t c?c kh?i ng?nh

Diem chuan dai hoc Quoc Gia Ha Noi 2013??? ch?nh th?c ???c c?ng b? ! M?i ??c gi? Xem??i?m chu?n ?HQG H? N?i v? c?c tr??ng th?nh vi?n, c?c tr??ng ??i H?c , Cao ??ng tr?n c? n??c t?i trang web c?a ch?ng t?i.

B?m DIEM CHUAN DAI HOC QUOC GIA HA NOI 2013?T?I ??Y

1169 ?i?m chu?n ??i H?c Qu?c Gia H? N?i 2013

Ngu?n : ?Diemthi.24h.com.vn c?p nh?t nhanh nh?t??i?m chu?n ??i h?c Cao ??ng c?c tr??ng tr?n c? n??c n?m 2013.

B?n c?nh?Diem chuan dai hoc Quoc Gia Ha Noi 2013, ch?ng t?i c?p nh?t t?i ??c gi? ?i?m thi, ?i?m chu?n c?a t?t c? c?c tr??ng ??i H?c ? Cao ??ng trong m?a tuy?n sinh n?m nay

??i H?c QG H? N?i – ??i h?c Gi?o d?c
M? tr??ng:?QHS
STT M? ng?nh T?n ng?nh Kh?i thi ?i?m chu?n Ghi ch?
1 D140213 S? ph?m Sinh h?c A 19.5
2 D140211 S? ph?m V?t l? A, A1 19.5
3 D140209 S? ph?m To?n A, A1 22
4 D140212 S? ph?m H?a h?c A,B 22
5 D140212 S? ph?m H?a h?c A1 19.5
6 D140218 S? ph?m L?ch s? C,D 18
7 D140217 S? ph?m Ng? v?n C,D 20.5
?H QG HN – ??i h?c Kinh t?
M? tr??ng:?QHE
STT M? ng?nh T?n ng?nh Kh?i thi ?i?m chu?n Ghi ch?
1 D310106 Kinh t? qu?c t? A 21
2 D310104 Kinh t? ph?t tri?n A 21
3 D310101 Kinh t? A 21
4 D340201 T?i ch?nh?- Ng?n h?ng A 21
5 D340101 Qu?n tr? kinh doanh A,A1,D1 21
6 D340301 K? to?n A,A1,D1 21
7 D310101 Kinh t? A1 20.5
8 D310104 Kinh t? ph?t tri?n A1,D1 20.5
9 D310106 Kinh t? qu?c t? A1,D1 20.5
10 D340201 T?i ch?nh?- Ng?n h?ng A1,D1 20.5
11 D310101 Kinh t? D1 20.5
?H QG HN – Khoa Y
M? tr??ng:?QHY
STT M? ng?nh T?n ng?nh Kh?i thi ?i?m chu?n Ghi ch?
1 D720401 D??c h?c A 26.5
2 D720101 Y ?a khoa B 25
?H QG HN – Khoa Lu?t
M? tr??ng:?QHL
STT M? ng?nh T?n ng?nh Kh?i thi ?i?m chu?n Ghi ch?
1 D380101 Lu?t h?c A,A1 22
2 D380109 Lu?t kinh doanh A,A1,D1,D3 22
3 D380101 Lu?t h?c C 24
4 D380101 Lu?t h?c D1 22.5
5 D380101 Lu?t h?c D3 23

?>?Xem t?ng h?p??I?M CHU?N ??I H?C 2013?c?a t?t c? c?c tr??ng tr?n c? n??c

Hi?n nay, th?ng tin v??Diem chuan dai hoc Quoc Gia Ha Noi 2013?c?ng nh? c?c tr??ng ??i h?c kh?c ch?a c?. Ch?ng t?i s? c?p nh?t ngay khi c? k?t qu? k? thi. M?i ??c gi? h?y ti?p t?c theo d?i nh?ng tin tuy?n sinh 2013 n?ng h?i ???c c?p nh?t h?ng ng?y t? ch?ng t?i.

Cùng kết bạn với Điểm Thi 24H trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh Hot nhất.

Bài viết liên quan :

Gửi phản hồi cho bài viết : ?i?m chu?n ??i H?c Qu?c Gia H? N?i 2013

Comments on this entry are closed.