Home » Điểm chuẩn 2014» ?i?m chu?n ??i H?c S?n Kh?u ?i?n ?nh 2013

?i?m chu?n ??i H?c S?n Kh?u ?i?n ?nh 2013

Filed under: Điểm chuẩn 2014 |

Diem chuan Dai Hoc San Khau Dien Anh 2013??? ch?nh th?c ???c c?ng b? ! B?m xem Diem chuan Dai Hoc San Khau Dien Anh 2013?ch?nh th?c t?i ??y !

B?m xem Diem chuan Dai Hoc San Khau Dien Anh 2013?T?I???Y

1202 ?i?m chu?n ??i H?c S?n Kh?u ?i?n ?nh 2013

Ngu?n : ?Diemthi.24h.com.vn c?p nh?t nhanh nh?t??i?m chu?n ??i h?c Cao ??ng c?c tr??ng tr?n c? n??c n?m 2013.

B?n c?nh Diem chuan Dai Hoc San Khau Dien Anh 2013?,?ch?ng t?i c?p nh?t t?i ??c gi? ?i?m thi, ?i?m chu?n c?a t?t c? c?c tr??ng ??i H?c ? Cao ??ng trong m?a tuy?n sinh n?m nay

M? tr??ng:?SKD
STT M? ng?nh T?n ng?nh Kh?i thi ?i?m chu?n Ghi ch?
1 D210226 Di?n vi?n ch?o S 19.5 ?i?m chuy?n m?n 14
2 D210244 Hu?n luy?n m?a S 19 ?i?m chuy?n m?n 13.5
3 D210243 Bi?n ??o m?a S 18.5 ?i?m chuy?n m?n 12.5
4 D210406 Thi?t k? trang ph?c ngh? thu?t S 15 ?i?m chuy?n m?n 12
5 D210406 Thi?t k? m? thu?t s?n kh?u, ?i?n ?nh, ho?t h?nh S 15.5 ?i?m chuy?n m?n 12
6 D210227 ??o di?n s?n kh?u ( v?n b?ng 2) S 14.5 ?i?m chuy?n m?n 11.5
7 D210234 Di?n vi?n k?ch , ?i?n ?nh truy?n h?nh S 1.3 ?i?m chuy?n m?n 12
8 D210227 ??o di?n ?m thanh ?nh s?ng s?n kh?u S 16 ?i?m chuy?n m?n 11.5
9 D210301 Nhi?p ?nh S 14.5 ?i?m chuy?n m?n 12
10 D210233 Bi?n t?p truy?n h?nh S 17 ?i?m chuy?n m?n 11
11 D210236 Quay phim truy?n h?nh S 10 ?i?m chuy?n m?n 12
12 D210235 ??o di?n truy?n h?nh S 16.5 ?i?m chuy?n m?n 12
13 D210231 L? lu?n v? ph? b?nh ?i?n ?nh S 16 ?i?m chuy?n m?n 13
14 D210236 Quay phim ?i?n ?nh S 16 ?i?m chuy?n m?n 13.5
15 D210233 Bi?n k?ch ?i?n ?nh S 18 ?i?m chuy?n m?n 13
16 D210235 ??o di?n ?i?n ?nh S 16 ?i?m chuy?n m?n 12
17 D210226 Di?n vi?n c?i l??ng S 13.5 ?i?m chuy?n m?n 12
18 D210226 Di??n vi?n ch?o (LT ?? 36 th?ng ) S 16.5 ?i?m chuy?n m?n 14
19 D210226 Di?n vi?n ch?o li?n th?ng ch?a ?? 36 th?ng S 20 ?i?m chuy?n m?n 17.5
20 D210226 Nh?c c?ng k?ch h?t d?n t?c S 19 ?i?m chuy?n m?n 15

?>?Xem t?ng h?p?DIEM CHUAN DAI HOC NAM 2013?c?a t?t c? c?c tr??ng tr?n c? n??c.

Tham kh?o ?i?m chu?n NV1 c?a tr??ng n?m 2012 :

M? tr??ng:?SKD
STT M? ng?nh T?n ng?nh Kh?i thi ?i?m chu?n Ghi ch?
1 Nhi?p ?nh S 14 Chuy?n m?n: 11.5
2 Hu?n luy?n M?a (Li?n th?ng t? cao ??ng l?n ??i h?c) S 16 Chuy?n m?n: 16
3 Di?n vi?n K?ch – ?i?n ?nh ? Truy?n h?nh S 13.5 Chuy?n m?n: 12
4 CN Thi?t k? Trang ph?c ngh? thu?t S 12.5 Chuy?n m?n: 10
5 CN Thi?t k? M? thu?t S?n kh?u, ?i?n ?nh, Ho?t h?nh S 18 Chuy?n m?n: 11
6 CN Quay phim Truy?n h?nh S 14.5 Chuy?n m?n: 11
7 CN Quay phim ?i?n ?nh S 17 Chuy?n m?n: 12
8 CN Di?n vi?n Ch?o S 21 Chuy?n m?n: 14
9 CN Di?n vi?n C?i l??ng (Li?n th?ng t? trung c?p l?n ??i h?c) S 16.5 Chuy?n m?n: 13
10 CN Di?n vi?n C?i l??ng S 16.5 Chuy?n m?n: 11.5
11 CN ??o di?n Truy?n h?nh S 15 Chuy?n m?n: 11.5
12 CN ??o di?n S? ki?n – L? h?i S 20.5 Chuy?n m?n: 14.5
13 CN ??o di?n ?i?n ?nh S 18 Chuy?n m?n: 13
14 CN ??o di?n ?m thanh – ?nh s?ng S?n kh?u S 18 Chuy?n m?n: 14.5
15 CN Bi?n k?ch ?i?n ?nh S 17.5 Chuy?n m?n: 13.5
16 Bi?n ??o M?a S 16.5 Chuy?n m?n: 14

Th?ng tin v??Diem chuan Dai Hoc San Khau Dien Anh 2013?c?ng nh? c?c tr??ng ??i h?c kh?c ch?a c?. Ch?ng t?i s? c?p nh?t ngay khi c? k?t qu? k? thi. M?i ??c gi? h?y ti?p t?c theo d?i nh?ng tin tuy?n sinh 2013 n?ng h?i ???c c?p nh?t h?ng ng?y t? ch?ng t?i.

Cùng kết bạn với Điểm Thi 24H trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh Hot nhất.

Bài viết liên quan :

Gửi phản hồi cho bài viết : ?i?m chu?n ??i H?c S?n Kh?u ?i?n ?nh 2013

Comments on this entry are closed.