Home » Điểm chuẩn 2014» ?i?m chu?n ??i H?c S? Ph?m Th?i Nguy?n 2013

?i?m chu?n ??i H?c S? Ph?m Th?i Nguy?n 2013

Filed under: Điểm chuẩn 2014 |

Diem chuan Dai Hoc Su Pham Thai Nguyen 2013??? ch?nh th?c ???c c?ng b? ! B?m xem Diem chuan Dai Hoc Su Pham Thai Nguyen 2013?ch?nh th?c t?i ??y !

B?m xem Diem chuan Dai Hoc Su Pham Thai Nguyen 2013 T?I???Y

1331 ?i?m chu?n ??i H?c S? Ph?m Th?i Nguy?n 2013

Ngu?n : ?Diemthi.24h.com.vn c?p nh?t nhanh nh?t??i?m chu?n ??i h?c Cao ??ng c?c tr??ng tr?n c? n??c n?m 2013.

B?n c?nh Diem chuan Dai Hoc Su Pham Thai Nguyen 2013?,?ch?ng t?i c?p nh?t t?i ??c gi? ?i?m thi, ?i?m chu?n c?a t?t c? c?c tr??ng ??i H?c ? Cao ??ng trong m?a tuy?n sinh n?m nay

?>?Xem t?ng h?p?DIEM CHUAN DAI HOC NAM 2013?c?a t?t c? c?c tr??ng tr?n c? n??c.

Tham kh?o ?i?m chu?n NV1 c?a tr??ng n?m 2012 :

Ng?nh

M? ng?nh

Kh?i thi

?i?m chu?n

NV1

Ch? ti?u

NV2

?i?m x?t

NV2

Gi?o d?c h?c: T?m l? – Gi?o d?c

D140101

C

14,5

67

14,5

D1

13,5

13,5

Gi?o d?c m?m non

D410201

M

14,0

Gi?o d?c ti?u h?c: Gi?o d?c ti?u h?c, Gi?o d?c ti?u h?c ti?ng Anh

D140202

D1

14,5

Gi?o d?c Ch?nh tr?: Gi?o d?c Ch?nh tr?

D140205

C

14,5

43

14,5

D1

13,5

13,5

Gi?o d?c th? ch?t: Gi?o d?c th? ch?t qu?c ph?ng, Gi?o d?c th? ch?t

D140206

T

17 (nh?n h? s?)

S? ph?m To?n h?c: S? ph?m To?n h?c, S? ph?m To?n – L?, S? ph?m To?n – Tin

D140209

A

13,0

109

13,0

S? ph?m Tin h?c

D140210

A, A1

13,0

73

13,0

S? ph?m V?t l?: S? ph?m V?t l?

D140211

A, A1

13,0

91

13,0

S? ph?m H?a h?c

D140212

A

13,0

48

13,0

S? ph?m Sinh h?c: S? ph?m Sinh h?c, S? ph?m Sinh – K? thu?t n?ng nghi?p, S? ph?m Sinh – H?a

D140212

B

14,0

219

14,0

S? ph?m Ng? v?n: S? ph?m Ng? v?n, S? ph?m V?n – S?

D140217

C

14,5

S? ph?m L?ch s?

D140218

C

14,5

5

14,5

S? ph?m ??a l?

D140219

C

16,5

S? ph?m M? thu?t

D140222

H

10,0 (ch?a nh?n h? s?)

S? ph?m ?m nh?c

D140221

N

10,0 (ch?a nh?n h? s?)

 

Th?ng tin v??Diem chuan Dai Hoc Su Pham Thai Nguyen 2013?c?ng nh? c?c tr??ng ??i h?c kh?c ch?a c?. Ch?ng t?i s? c?p nh?t ngay khi c? k?t qu? k? thi. M?i ??c gi? h?y ti?p t?c theo d?i nh?ng tin tuy?n sinh 2013 n?ng h?i ???c c?p nh?t h?ng ng?y t? ch?ng t?i

.

Cùng kết bạn với Điểm Thi 24H trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh Hot nhất.

Bài viết liên quan :

Gửi phản hồi cho bài viết : ?i?m chu?n ??i H?c S? Ph?m Th?i Nguy?n 2013

Comments on this entry are closed.