Home » Điểm chuẩn 2014» ?i?m chu?n ??i H?c T?i Ch?nh Marketing 2013

?i?m chu?n ??i H?c T?i Ch?nh Marketing 2013

Filed under: Điểm chuẩn 2014 |

Diem chuan Dai Hoc Tai Chinh Marketing 2013??? ???c c?ng b? ch?nh th?c?- B?m xem Diem chuan Dai Hoc Tai Chinh Marketing 2013?ch?nh th?c t?i ??y !

B?m xem Diem chuan Dai Hoc Tai Chinh Marketing 2013?T?I???Y

1206 ?i?m chu?n ??i H?c T?i Ch?nh Marketing 2013

Ngu?n : ?Diemthi.24h.com.vn c?p nh?t nhanh nh?t??i?m chu?n ??i h?c Cao ??ng c?c tr??ng tr?n c? n??c n?m 2013.

B?n c?nh Diem chuan Dai Hoc Tai Chinh Marketing 2013?,?ch?ng t?i c?p nh?t t?i ??c gi? ?i?m thi, ?i?m chu?n c?a t?t c? c?c tr??ng ??i H?c ? Cao ??ng trong m?a tuy?n sinh n?m nay

M? tr??ng:?DMS
STT M? ng?nh T?n ng?nh Kh?i thi ?i?m chu?n Ghi ch?
1 D340120 Kinh doanh qu?c t? A 20
2 D340107 Qu?n tr? kh?ch s?n A 20.5
3 D340101 Qu?n tr? kinh doanh A 18.5
4 D340115 Marketing A,A1 19
5 D340405 H? th?ng th?ng tin qu?n l? A,A1,D1 16.5
6 D340301 K? to?n A,A1,D1 17
7 D340201 T?i ch?nh?Ng?n h?ng A,A1,D1 17
8 D340116 B?t ??ng s?n A,A1,D1 16.5
9 D340109 Qu?n tr? Nh? h?ng v? d?ch v? ?n u?ng A,A1,D1 16.5
10 D340103 Qu?n tr? D?ch v? du l?ch v? l? h?nh A,A1,D1 17
11 D340107 Qu?n tr? kh?ch s?n A1 19
12 D340120 Kinh doanh qu?c t? A1,D1 19
13 D340101 Qu?n tr? kinh doanh A1,D1 18
14 D340115 Marketing D1 18
15 D340107 Qu?n tr? kh?ch s?n D1 18.5
16 D220201 Ng?n ng? Anh D1 17

?>?Xem t?ng h?p?DIEM CHUAN DAI HOC NAM 2013?c?a t?t c? c?c tr??ng tr?n c? n??c.

Tham kh?o ?i?m chu?n NV1 c?a tr??ng n?m 2012 :

Ng?nh/Chuy?n ng?nh ?i?m chu?n??nguy?n v?ng 1
B?c ??i h?c B?c cao ??ng
Kh?i A Kh?i D1 Kh?i A Kh?i D1
Qu?n tr? kinh doanh 16,5 18,5 11,0 11,0
Qu?n tr? kh?ch s?n 16,0 17,5 11,0 11,0
B?t ??ng s?n 16,0 16,0 - -
Kinh doanh qu?c t? 16,0 19,0 - -
Marketing 18,0 19,0 13,0 13,0
T?i ch?nh – Ng?n h?ng 16,0 17,0 13,0 13,0
K? to?n 18,0 18,5 11,5 11,5
H? th?ng th?ng tin qu?n l? 16,0 16,0 11,0 11,0
Ng?n ng? Anh - 19,0 - -
Ti?ng Anh - - - 11,0
? ?Th?ng tin v??Diem chuan Dai Hoc Su Pham Ky Thuat TPHCM 2013?c?ng nh? c?c tr??ng ??i h?c kh?c ch?a c?. Ch?ng t?i s? c?p nh?t ngay khi c? k?t qu? k? thi. M?i ??c gi? h?y ti?p t?c theo d?i nh?ng tin tuy?n sinh 2013 n?ng h?i ???c c?p nh?t h?ng ng?y t? ch?ng t?i

.

Cùng kết bạn với Điểm Thi 24H trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh Hot nhất.

Bài viết liên quan :

Gửi phản hồi cho bài viết : ?i?m chu?n ??i H?c T?i Ch?nh Marketing 2013

Comments on this entry are closed.