Home » Điểm chuẩn 2014» ?i?m chu?n ??i H?c T?i Nguy?n M?i Tr??ng 2013

?i?m chu?n ??i H?c T?i Nguy?n M?i Tr??ng 2013

Filed under: Điểm chuẩn 2014 |

Diem chuan Dai Hoc Tai Nguyen Moi Truong 2013??? ???c c?ng b? ch?nh th?c?- B?m xem Diem chuan Dai Hoc Tai Nguyen Moi Truong 2013?ch?nh th?c t?i ??y !

B?m xem Diem chuan Dai Hoc Tai Nguyen Moi Truong 2013?T?I???Y

1336 ?i?m chu?n ??i H?c T?i Nguy?n M?i Tr??ng 2013

Ngu?n : ?Diemthi.24h.com.vn c?p nh?t nhanh nh?t??i?m chu?n ??i h?c Cao ??ng c?c tr??ng tr?n c? n??c n?m 2013.

B?n c?nh Diem chuan Dai Hoc Tai Nguyen Moi Truong 2013?,?ch?ng t?i c?p nh?t t?i ??c gi? ?i?m thi, ?i?m chu?n c?a t?t c? c?c tr??ng ??i H?c ? Cao ??ng trong m?a tuy?n sinh n?m nay

M? tr??ng:?DTM
STT M? ng?nh T?n ng?nh Kh?i thi ?i?m chu?n Ghi ch?
1 D850103 Qu?n l? ??t ?ai A,A1 17
2 D510406 C?ng ngh? k? thu?t m?i tr??ng A,A1 17.5
3 D440201 ??a ch?t h?c A,A1 13
4 D440221 Kh? t??ng h?c A,A1 13.5
5 D520503 K? thu?t Tr?c ??a ? B?n ?? A,A1 13
6 D440224 Th?y v?n A,A1 13
7 D340101 Qu?n tr? kinh doanh A,A1 15
8 D850103 Qu?n l? ??t ?ai B 18.5
9 D510406 C?ng ngh? k? thu?t m?i tr??ng B 19.5
10 D440201 ??a ch?t h?c B 14
11 D440224 Th?y v?n B 14
12 D440221 Kh? t??ng h?c B 14.5
13 D520503 K? thu?t Tr?c ??a ? B?n ?? B 14
14 D340101 Qu?n tr? kinh doanh D1 16.5
15 D440224 Th?y v?n D1 13.5
16 D440221 Kh? t??ng h?c D1 14
17 D850103 Qu?n l? ??t ?ai D1 17

?>?Xem t?ng h?p?DIEM CHUAN DAI HOC NAM 2013?c?a t?t c? c?c tr??ng tr?n c? n??c.

Tham kh?o ?i?m chu?n NV1 c?a tr??ng n?m 2012 :

?i?m chu?n 2012

Ng?nh ??o t?o

M? ng?nh

A, A1

B

D1

C?c ng?nh ??o t?o tr?nh ?? ??i h?c
- Kh? t??ng h?c

D440221

13,0

14,0

13,5

- Th?y v?n

D440224

13,0

14,0

13,5

- C?ng ngh? k? thu?t m?i tr??ng

D510406

15,0

18,0

-

-?K? thu?t Tr?c ??a ? B?n ??

D520503

13,0

14,0

-

-?Qu?n l? ??t ?ai

D850103

15,0

18,0

-

- C?ng ngh? th?ng tin

D480201

13,0

-

13,5

- K? to?n

D340301

14,5

15,0

- Qu?n l? t?i nguy?n m?i tr??ng

D850101

13,0

14,0

13,5

C?c ng?nh ??o t?o tr?nh ?? Cao ??ng
- Tin h?c ?ng d?ng

C480202

10,0

-

10,5

- Kh? t??ng h?c

C440221

10,0

11,0

10,5

- Th?y v?n

C440224

10,0

11,0

-

- C?ng ngh? k? thu?t m?i tr??ng

C510406

10,0

11,0

-

- Qu?n l? ??t ?ai

C850103

10,0

11,0

10,5

- K? to?n

C340301

10,0

-

10,5

- Qu?n tr? kinh doanh

C340101

10,0

-

10,5

- T?i ch?nh ng?n h?ng

C340201

10,0

-

10,5

- H? th?ng th?ng tin

C480104

10,0

-

10,5

- C?ng ngh? th?ng tin

C480201

10,0

-

10,5

- C?ng ngh? k? thu?t t?i nguy?n n??c

C510405

10,0

11,0

-

- C?ng ngh? k? thu?t ??a ch?t

C515901

10,0

11,0

-

?Th?ng tin v??Diem chuan Dai Hoc Tai Nguyen Moi Truong 2013?c?ng nh? c?c tr??ng ??i h?c kh?c ?? c?. M?i ??c gi? h?y ti?p t?c theo d?i nh?ng tin tuy?n sinh 2013 n?ng h?i ???c c?p nh?t h?ng ng?y t? ch?ng t?i

.

Cùng kết bạn với Điểm Thi 24H trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh Hot nhất.

Bài viết liên quan :

Gửi phản hồi cho bài viết : ?i?m chu?n ??i H?c T?i Nguy?n M?i Tr??ng 2013

Comments on this entry are closed.