Home » Điểm chuẩn 2014» ?i?m chu?n ??i H?c Th? D?u M?t 2013

?i?m chu?n ??i H?c Th? D?u M?t 2013

Filed under: Điểm chuẩn 2014 |

Diem chuan Dai Hoc Thu Dau Mot 2013??? ???c c?ng b? ch?nh th?c?- B?m xem Diem chuan Dai Hoc Thu Dau Mot 2013?ch?nh th?c t?i ??y !

B?m xem?Diem chuan Dai Hoc Thu Dau Mot 2013?T?I???Y

1332 ?i?m chu?n ??i H?c Th? D?u M?t 2013

Ngu?n : ?Diemthi.24h.com.vn c?p nh?t nhanh nh?t??i?m chu?n ??i h?c Cao ??ng c?c tr??ng tr?n c? n??c n?m 2013.

B?n c?nh Diem chuan Dai Hoc Thu Dau Mot 2013?,?ch?ng t?i c?p nh?t t?i ??c gi? ?i?m thi, ?i?m chu?n c?a t?t c? c?c tr??ng ??i H?c ? Cao ??ng trong m?a tuy?n sinh n?m nay

M? tr??ng:?TDM
STT M? ng?nh T?n ng?nh Kh?i thi ?i?m chu?n Ghi ch?
1 D580208 K? thu?t x?y d?ng A, A1 13
2 D440301 Khoa h?c m?i tr??ng A, A1 15.5
3 D850101 Qu?n l? t?i nguy?n v? m?i tr??ng A, A1 15
4 D520201 K? thu?t ?i?n – ?i?n t? A, A1 14
5 D380101 Lu?t A, A1 14
6 D340201 T?i ch?nh – Ng?n h?ng A, A1 13
7 D340301 K? to?n A, A1 14.5
8 D510601 Qu?n l? c?ng nghi?p A, A1 13
9 D480103 K? thu?t ph?n m?m A, A1 13
10 D480104 H? th?ng th?ng tin A, A1 13
11 D140101 Gi?o d?c h?c A, A1 13
12 D140202 Gi?o d?c Ti?u h?c A, A1 16.5
13 C340301 K? to?n A, A1 11 H? cao ??ng
14 C510103 C?ng ngh? k? thu?t x?y d?ng A, A1 11 H? cao ??ng
15 C510301 C?ng ngh? k? thu?t ?i?n – ?i?n t? A, A1 11 H? cao ??ng
16 C140202 Gi?o d?c Ti?u h?c A, A1 12 H? cao ??ng
17 C140209 S? ph?m To?n h?c A, A1 12 H? cao ??ng
18 C140211 S? ph?m V?t l? A, A1 11 H? cao ??ng
19 D340101 Qu?n tr? kinh doanh A, A1, D1 15
20 D580105 Quy ho?ch v?ng v? ?? th? A, A1, V 13
21 D440112 H?a h?c A, B 14
22 D440301 Khoa h?c m?i tr??ng B 14.5
23 D850101 Qu?n l? t?i nguy?n v? m?i tr??ng B 18
24 C140213 S? ph?m Sinh h?c B 12 H? cao ??ng
25 D380101 Lu?t C 15
26 D140101 Gi?o d?c h?c C 14
27 D140217 S? ph?m Ng? v?n C 14
28 D140218 S? ph?m L?ch s? C 14
29 D760101 C?ng t?c x? h?i C 14
30 C760101 C?ng t?c x? h?i C 11 H? cao ??ng
31 C140202 Gi?o d?c Ti?u h?c C 13 H? cao ??ng
32 C140219 S? ph?m ??a l? C 11 H? cao ??ng
33 D140202 Gi?o d?c Ti?u h?c C, D1 17
34 D380101 Lu?t D1 14.5
35 D340201 T?i ch?nh – Ng?n h?ng D1 13.5
36 D340301 K? to?n D1 15
37 D220201 Ng?n ng? Anh D1 15
38 D140101 Gi?o d?c h?c D1 13.5
39 D140217 S? ph?m Ng? v?n D1 13.5
40 D140218 S? ph?m L?ch s? D1 13.5
41 D760101 C?ng t?c x? h?i D1 13.5
42 C340301 K? to?n D1 11.5 H? cao ??ng
43 C760101 C?ng t?c x? h?i D1 10 H? cao ??ng
44 C140231 S? ph?m Ti?ng Anh D1 12.5 H? cao ??ng
45 C140202 Gi?o d?c Ti?u h?c D1 12.5 H? cao ??ng
46 D140201 Gi?o d?c m?m non D1, M 15
47 C140201 Gi?o d?c M?m non D1, M 12 H? cao ??ng
48 D220204 Ng?n ng? Trung Qu?c D1,4 13.5
49 D580102 Ki?n tr?c V 15
50 C510101 C?ng ngh? k? thu?t ki?n tr?c V 12 H? cao ??ng

?>?Xem t?ng h?p?DIEM CHUAN DAI HOC NAM 2013?c?a t?t c? c?c tr??ng tr?n c? n??c.

?i?m chu?n c?a tr??ng n?m 2012 :

STT M? ng?nh T?n ng?nh Kh?i thi ?i?m chu?n Ghi ch?
1 D580208 K? thu?t X?y d?ng(K? thu?t X?y d?ng; C?ng ngh? K? thu?t X?y d?ng) A 13
2 C140212 S? ph?m h?a h?c A 10
3 D440301 Khoa h?c M?i tr??ng?(Qu?n l? T?i Nguy?n; Qu?n l? M?i tr??ng; Quan tr?c M?i tr??ng; C?ng ngh? M?i tr??ng; Tin h?c M?i tr??ng?) A, A1 14
4 D480103 K? thu?t Ph?n m?m A, A1 13
5 D480104 H? th?ng Th?ng tin(HTTT – Qu?n l?; HTTT – Qu?n tr? doanh nghi?p; HTTT – Qu?n tr? Marketing; HTTT? T?i ch?nh Ng?n h?ng?) A, A1 13
6 D520201 C?ng ngh? K? thu?t ?i?n – ?i?n t? A, A1 13
7 D340301 K? to?n?(K? to?n Doanh nghi?p; K? to?n- Ki?m to?n) A, A1 14
8 D340101 Qu?n tr? Kinh doanh?(Qu?n tr? Kinh doanh t?ng h?p; Qu?n tr? Kinh doanh th??ng m?i; Marketing) A, A1 14
9 C510103 C?ng ngh? k? thu?t x?y d?ng A, A1 10
10 C510406 C?ng ngh? k? thu?t M?i tr??ng A, A1 10
11 C480202 Tin h?c ?ng d?ng A, A1 10
12 C140210 S? ph?m tin h?c A, A1 10
13 C510301 C?ng ngh? K? thu?t ?i?n – ?i?n t? A, A1 10
14 C340301 K? to?n A, A1 10
15 C340101 Qu?n tr? Kinh doanh A, A1 10
16 C140202 Gi?o d?c ti?u h?c A, A1 13
17 C140209 S? ph?m To?n h?c A, A1 10
18 C140211 S? ph?m V?t l? A, A1 10
19 D580102 Ki?n tr?c A1, V 13
20 D440301 Khoa h?c M?i tr??ng?(Qu?n l? T?i Nguy?n; Qu?n l? M?i tr??ng; Quan tr?c M?i tr??ng; C?ng ngh? M?i tr??ng; Tin h?c M?i tr??ng?) B 15
21 C510406 C?ng ngh? k? thu?t M?i tr??ng B 11
22 C140213 S? ph?m sinh h?c B 11
23 C140206 Gi?o d?c th? ch?t B, T 11
24 D760101 C?ng t?c x? h?i C 14.5
25 D140217 S? ph?m Ng? v?n C 14.5
26 D140218 S? ph?m L?ch s? C 14.5
27 C140202 Gi?o d?c ti?u h?c C 14.5
28 C140217 S? ph?m Ng? v?n C 11.5
29 C140219 S? ph?m ??a l? C 11.5
30 C140218 S? ph?m l?ch s? C 11.5
31 D340301 K? to?n?(K? to?n Doanh nghi?p; K? to?n- Ki?m to?n) D1 14.5
32 D340101 Qu?n tr? Kinh doanh?(Qu?n tr? Kinh doanh t?ng h?p; Qu?n tr? Kinh doanh th??ng m?i; Marketing) D1 15
33 D220201 Ng?n ng? Anh(Gi?ng d?y Ti?ng Anh; Bi?n phi?n d?ch; Ti?ng Anh th??ng m?i?) D1 13.5
34 D760101 C?ng t?c x? h?i D1 13.5
35 D140217 S? ph?m Ng? v?n D1 13.5
36 C340301 K? to?n D1 10.5
37 C340101 Qu?n tr? Kinh doanh D1 10.5
38 C220201 Ti?ng Anh D1 10.5
39 C140231 S? ph?m ti?ng Anh D1 10.5
40 C140202 Gi?o d?c ti?u h?c D1 13.5
41 C140217 S? ph?m Ng? v?n D1 10.5
42 C140219 S? ph?m ??a l? D1 10.5
43 C140201 Gi?o d?c m?m non D1, M 10.5
44 C510101 C?ng ngh? k? thu?t ki?n tr?c V 10

?Th?ng tin v??Diem chuan Dai Hoc Thu Dau Mot 2013?c?ng nh? c?c tr??ng ??i h?c kh?c ch?a c?. Ch?ng t?i s? c?p nh?t ngay khi c? k?t qu? k? thi. M?i ??c gi? h?y ti?p t?c theo d?i nh?ng tin tuy?n sinh 2013 n?ng h?i ???c c?p nh?t h?ng ng?y t? ch?ng t?i

.

Cùng kết bạn với Điểm Thi 24H trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh Hot nhất.

Bài viết liên quan :

Gửi phản hồi cho bài viết : ?i?m chu?n ??i H?c Th? D?u M?t 2013

Comments on this entry are closed.