Home » Điểm chuẩn 2014» ?i?m chu?n ??i H?c Th??ng M?i 2013

?i?m chu?n ??i H?c Th??ng M?i 2013

Filed under: Điểm chuẩn 2014 |

Diem chuan Dai Hoc Thuong Mai 2013??? ???c c?ng b? ch?nh th?c?- B?m xem Diem chuan Dai Hoc Thuong Mai 2013?ch?nh th?c t?i ??y !

B?m xem?Diem chuan Dai Hoc Thuong Mai 2013?T?I???Y

1189 ?i?m chu?n ??i H?c Th??ng M?i 2013

Ngu?n : ?Diemthi.24h.com.vn c?p nh?t nhanh nh?t??i?m chu?n ??i h?c Cao ??ng c?c tr??ng tr?n c? n??c n?m 2013.

B?n c?nh Diem chuan Dai Hoc Thuong Mai 2013?,?ch?ng t?i c?p nh?t t?i ??c gi? ?i?m thi, ?i?m chu?n c?a t?t c? c?c tr??ng ??i H?c ? Cao ??ng trong m?a tuy?n sinh n?m nay

M? tr??ng:?TMA
STT M? ng?nh T?n ng?nh Kh?i thi ?i?m chu?n Ghi ch?
1 D310101 Kinh t? th??ng m?i 19.5
2 D340301 K? to?n doanh nghi?p 22.5
3 D340101 Qu?n tr? doanh nghi?p th??ng m?i 20
4 D340101 Qu?n tr? kinh doanh t?ng h?p 20.5
5 D340101 Qu?n tr? th??ng m?i ?i?n t? 19.5
6 D340101 Ti?ng Ph?p th??ng m?i 19.5
7 D340115 Marketing th??ng m?i 21.5
8 D340115 Qu?n tr? th??ng hi?u 19.5
9 D340404 Qu?n tr? nh?n l?c th??ng m?i 19.5
10 D340120 Th??ng m?i qu?c t? 20.5
11 D220201 Ti?ng Anh th??ng m?i 22 ?i?m ti?ng Anh h? s? 2
12 D340103 Qu?n tr? d?ch v? du l?ch v? l? h?nh 18.5
13 D340107 Qu?n tr? kh?ch s?n 18.5
14 D380107 Lu?t th??ng m?i 18.5
15 D340405 Qu?n tr? h? th?ng th?ng tin 19.5
16 D340201 T?i ch?nh-Ng?n h?ng th??ng m?i 20

?>?Xem t?ng h?p?DIEM CHUAN DAI HOC NAM 2013?c?a t?t c? c?c tr??ng tr?n c? n??c.

?i?m chu?n c?a tr??ng n?m 2012 :

Stt

M? ng?nh

T?n ng?nh

T?n chuy?n ng?nh

?i?m tr?ng

tuy?n

??i v?i tr?nh ?? ??i h?c:

1

D310101

Kinh t? Kinh t? th??ng m?i

20,0

2

D340301

K? to?n K? to?n t?i ch?nh DN th??ng m?i

18,5

3

D340101 Qu?n tr? kinh doanh Qu?n tr? doanh nghi?p th???ng m?i

18,0

4

D340101 Qu?n tr? kinh doanh Qu?n tr? kinh doanh t?ng h?p

18,0

5

D340101 Qu?n tr? kinh doanh Qu?n tr? th???ng m?i ?i?n t?

17,5

6

D340101 Qu?n tr? kinh doanh Qu?n tr? doanh nghi?p kh?ch s?n, du l?ch

17,5

7

D340101 Qu?n tr? kinh doanh Qu?n tr? t? ch?c d?ch v? y t? v? ch?m s?c s?c kh?e

17,5

8

D340101 Qu?n tr? kinh doanh Qu?n tr? th??ng hi?u

17,5

9

D340120

Kinh doanh qu?c t? Th??ng m?i qu?c t?

19,5

10

D340115

Marketing Marketing th??ng m?i

18,0

11

D340404

Qu?n tr? nh?n l?c Qu?n tr? ngu?n nh?n l?c th??ng m?i

17,5

12

D380107

Lu?t kinh t? Lu?t th??ng m?i

19,5

13

D340201

T?i ch?nh – Ng?n h?ng T?i ch?nh-Ng?n h?ng th???ng m?i

17,5

14

D340405

H? th?ng th?ng tin qu?n l? Qu?n tr? h? th?ng th?ng tin th? tr??ng v? th??ng m?i

17,5

15

D220201

- Ng?n ng? Anh Ti?ng Anh th???ng m?i (?i?m ti?ng Anh x 2)

27,5

??i v?i tr?nh ?? cao ??ng

16

C340101

Qu?n tr? kinh doanh Kinh doanh kh?ch s?n ? du l?ch

10,0

17

C340115

Marketing Marketing

10,0

 

Th?ng tin v??Diem chuan Dai Hoc Thuong Mai 2013?c?ng nh? c?c tr??ng ??i h?c kh?c ?? c?. M?i ??c gi? h?y ti?p t?c theo d?i nh?ng tin tuy?n sinh 2013 n?ng h?i ???c c?p nh?t h?ng ng?y t? ch?ng t?i

.

Cùng kết bạn với Điểm Thi 24H trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh Hot nhất.

Bài viết liên quan :

Gửi phản hồi cho bài viết : ?i?m chu?n ??i H?c Th??ng M?i 2013

Comments on this entry are closed.