Home » Điểm chuẩn 2014» ?i?m chu?n ??i H?c Th?y L?i 2013

?i?m chu?n ??i H?c Th?y L?i 2013

Filed under: Điểm chuẩn 2014 |

Diem chuan Dai Hoc Thuy Loi 2013??? ???c c?ng b? ch?nh th?c?- B?m xem Diem chuan Dai Hoc Thuy Loi 2013?ch?nh th?c t?i ??y !

B?m xem?Diem chuan Dai Hoc Thuy Loi 2013?T?I???Y

1171 ?i?m chu?n ??i H?c Th?y L?i 2013

Ngu?n : ?Diemthi.24h.com.vn c?p nh?t nhanh nh?t??i?m chu?n ??i h?c Cao ??ng c?c tr??ng tr?n c? n??c n?m 2013.

B?n c?nh Diem chuan Dai Hoc Thuy Loi 2013?,?ch?ng t?i c?p nh?t t?i ??c gi? ?i?m thi, ?i?m chu?n c?a t?t c? c?c tr??ng ??i H?c ? Cao ??ng trong m?a tuy?n sinh n?m nay

M? tr??ng:?TLA
STT M? ng?nh T?n ng?nh Kh?i thi ?i?m chu?n Ghi ch?
1 D580212 K? thu?t t?i nguy?n n??c A 16
2 D520503 K? thu?t tr?c ??a – b?n ?? A 15
3 D580302 Qu?n l? x?y d?ng A 15
4 D580201 X?y d?ng c?ng tr?nh th?y A 18
5 D580201 X?y d?ng d?n d?ng v? c?ng nghi?p A 18
6 D580201 ??a k? thu?t x?y d?ng?v? c?ng tr?nh ng?m A 18
7 D580205 K? thu?t x?y d?ng c?ng tr?nh giao th?ng A 15
8 D340301 K? to?n A 16
9 D340101 Qu?n tr? kinh doanh A 15
10 D310101 Kinh t? A 16
11 D480201 C?ng ngh? th?ng tin A 16
12 D520320 K? thu?t m?i tr??ng A 15
13 D440224 Thu? v?n A 15
14 D520201 K? thu?t ?i?n, ?i?n t? A 15
15 D520103 K? thu?t c? kh? A 15
16 D110104 C?p tho?t n??c A 15
17 D580211 K? thu?t h? t?ng v? ph?t tri?n n?ng th?n A 15
18 D580203 K? thu?t c?ng tr?nh bi?n A 15
19 D520203 K? thu?t Th?y ?i?n v? n?ng l??ng t?i t?o A 15
20 D510103 C?ng ngh? k? thu?t x?y d?ng A 17

?>?Xem t?ng h?p?DIEM CHUAN DAI HOC NAM 2013?c?a t?t c? c?c tr??ng tr?n c? n??c.

?i?m chu?n c?a tr??ng n?m 2012 :

Tr?nh ?? M? Tr??ng/ C? s? Kh?i ?i?m chu?n
??i h?c T?i H? N?i (TLA) A 15.00
A1 15.50
T?i C? s? II (TLS) ? TP. H? Ch? Minh A 13.00
Chuy?n t? TLA v? TLS A 13.00
Cao ??ng T?i H? N?i (TLA) A 10.00
T?i TT ?H 2 (TLS) ? Ninh Thu?n A 10.00

?i?m chu?n v?o c?c ng?nh ??i h?c:

STT C? s? ??o t?o/ ng?nh Kh?i M? ng?nh ?i?m chu?n
TLA TLS
1 K? thu?t c?ng tr?nh x?y d?ng (g?m 3 chuy?n ng?nh: X?y d?ng c?ng tr?nh th?y, X?y d?ng d?n d?ng v? c?ng nghi?p, ??a k? thu?t v? c?ng tr?nh ng?m) A D580201 17.50 13.00
2 K? thu?t x?y d?ng c?ng tr?nh giao th?ng A D580205 15.00
3 C?ng ngh? k? thu?t x?y d?ng A D510103 16.00 13.00
4 Qu?n l? x?y d?ng A D580302 15.00
5 K? thu?t t?i nguy?n n??c A D580212 15.00 13.00
6 K? thu?t tr?c ??a – b?n ?? A D520503 15.00
7 K? thu?t Th?y ?i?n v? n?ng l??ng t?i t?o A D520203 15.00
8 K? thu?t c?ng tr?nh bi?n A D580203 15.00
9 K? thu?t h? t?ng v? ph?t tri?n n?ng th?n A D580211 15.00
10 C?p tho?t n??c A D110104 15.00 13.00
11 K? thu?t c? kh? A D520103 15.00
12 K? thu?t ?i?n, ?i?n t? A D520201 15.00
13 Thu? v?n A D440224 15.00
14 K? thu?t m?i tr??ng A D520320 15.00
15 C?ng ngh? th?ng tin A D480201 15.00
16 Kinh t? A D310101 16.00
17 Qu?n tr? kinh doanh A D340101 16.00
18 K? to?n A D340301 17.00
19 C?ng ngh? th?ng tin A1 D480201 15.50
20 Kinh t? A1 D310101 15.50
21 Qu?n tr? kinh doanh A1 D340101 15.50
22 K? to?n A1 D340301 16.00

Th?ng tin v??Diem chuan Dai Hoc Thuy Loi 2013?c?ng nh? c?c tr??ng ??i h?c kh?c ch?a c?. Ch?ng t?i s? c?p nh?t ngay khi c? k?t qu? k? thi. M?i ??c gi? h?y ti?p t?c theo d?i nh?ng tin tuy?n sinh 2013 n?ng h?i ???c c?p nh?t h?ng ng?y t? ch?ng t?i

.

Cùng kết bạn với Điểm Thi 24H trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh Hot nhất.

Bài viết liên quan :

Gửi phản hồi cho bài viết : ?i?m chu?n ??i H?c Th?y L?i 2013

Comments on this entry are closed.