Home » Điểm chuẩn 2014» ?i?m chu?n ??i H?c V?n H?a H? N?i 2013

?i?m chu?n ??i H?c V?n H?a H? N?i 2013

Filed under: Điểm chuẩn 2014 |

Diem chuan Dai Hoc Van Hoa Ha Noi 2013??? ???c c?ng b? ch?nh th?c?- B?m xem Diem chuan Dai Hoc Van Hoa Ha Noi 2013?ch?nh th?c t?i ??y !

B?m xem?Diem chuan Dai Hoc Van Hoa Ha Noi 2013?T?I???Y

1159 ?i?m chu?n ??i H?c V?n H?a H? N?i 2013

Ngu?n : ?Diemthi.24h.com.vn c?p nh?t nhanh nh?t??i?m chu?n ??i h?c Cao ??ng c?c tr??ng tr?n c? n??c n?m 2013.

B?n c?nh Diem chuan Dai Hoc Van Hoa Ha Noi 2013?,?ch?ng t?i c?p nh?t t?i ??c gi? ?i?m thi, ?i?m chu?n c?a t?t c? c?c tr??ng ??i H?c ? Cao ??ng trong m?a tuy?n sinh n?m nay

M? tr??ng:?VHH
STT M? ng?nh T?n ng?nh Kh?i thi ?i?m chu?n Ghi ch?
1 D320402 ?Kinh doanh xu?t b?n ph?m C 16
2 D320202 Khoa h?c th? vi?n C 16
3 D320201 Th?ng tin h?c C 16
4 D320305 B?o t?ng h?c( G?m chuy?n ng?nh B?o t?ng; B?o t?n di t?ch ) C 16
5 D220340 V?n ho? h?c?( G?m c?c chuy?n ng?nh: Nghi?n c?u v?n ho?, V?n ho? truy?n th?ng ) C 17
6 D220112 Chuy?n ng?nh Qu?n l? nh? n??c v? v?n ho? DTTS C 17.5
7 A220342 Chuy?n ng?nh Ch?nh s?ch v?n ho? v? Qu?n l? Ngh? thu?t C 18.5
8 D220342 Chuy?n ng?nh Qu?n l? Nh? n??c v? Gia ??nh C 16
9 D220113 Chuy?n ng?nh V?n ho? Du l?ch C 19
10 D320402 ?Kinh doanh xu?t b?n ph?m D1 15.5
11 D320202 Khoa h?c th? vi?n D1 15
12 D320201 Th?ng tin h?c D1 15
13 D320305 B?o t?ng h?c( G?m chuy?n ng?nh B?o t?ng; B?o t?n di t?ch ) D1 15
14 D220340 V?n ho? h?c?( G?m c?c chuy?n ng?nh: Nghi?n c?u v?n ho?, V?n ho? truy?n th?ng ) D1 15.5
15 D220112 Chuy?n ng?nh Qu?n l? nh? n??c v? v?n ho? DTTS D1 15
16 A220342 Chuy?n ng?nh Ch?nh s?ch v?n ho? v? Qu?n l? Ngh? thu?t D1 16.5
17 D220342 Chuy?n ng?nh Qu?n l? Nh? n??c v? Gia ??nh D1 15
18 D220110 Ng?nh S?ng t?c v?n hoc?( Chuy?n ng?nh Vi?t b?o ) D1 16.5
19 D220113 Chuy?n ng?nh L? h?nh H??ng d?n du l?ch D1 18
20 A220113 Chuy?n ng?nh H??ng d?n du l?ch qu?c t? D1 18
21 D220342 Chuy?n ng?nh Bi?u di?n ?m nh?c N1 23.5
22 D220342 Chuy?n ng?nh ??o di?n s? ki?n N3 21.5
23 A220342 Chuy?n ng?nh Ch?nh s?ch v?n ho? v? Qu?n l? Ngh? thu?t R 20
24 D220112 Chuy?n ng?nh T? ch?c ho?t ??ng v?n ho? DTTS R 18.5

?>?Xem t?ng h?p?DIEM CHUAN DAI HOC NAM 2013?c?a t?t c? c?c tr??ng tr?n c? n??c.

?i?m chu?n c?a tr??ng n?m 2012 :

?i?m tr?ng tuy?n:

T?n ng?nh h?c

M? ng?nh

?i?m chu?n NV1

- Kinh doanh xu?t b?n ph?m

D320402

C: 15,0??D1: 14,0

- Khoa h?c th? vi?n

D320202

C: 15,0??D1: 14,0

- Th?ng tin h?c

D320201

C: 15,0??D1: 14,0

- B?o t?ng h?c( G?m chuy?n ng?nh B?o t?ng; B?o t?n di t?ch )

D320305

C: 15,0??D1: 14,0

- V?n ho? h?c ( G?m c?c chuy?n ng?nh: Nghi?n c?u v?n ho?, V?n ho? truy?n th?ng )

D220340

C: 15,5,??D1: 14,5

- V?n ho? D?n t?c thi?u s?, g?m chuy?n ng?nh :

D220112

+ Chuy?n ng?nh Qu?n l? nh? n??c v? v?n ho? DTTS

C: 15,0 , D1: 13,5

+ Chuy?n ng?nh T? ch?c ho?t ??ng v?n ho? DTTS

R1?18,0

- Qu?n l? v?n ho?, g?m c?c chuy?n ng?nh :

D220342

+ Chuy?n ng?nh Ch?nh s?ch v?n ho? v? Qu?n l? Ngh? thu?t

C: 16,5 D1: 14,0

R1: 19,5

+ Chuy?n ng?nh M? thu?t – Qu?ng c?o

N2: 19,5

+ Chuy?n ng?nh Qu?n l? c?c ho?t ??ng ?m nh?c

N1: 20,0

+ Chuy?n ng?nh ??o di?n s? ki?n

N3: 19,5

+ Chuy?n ng?nh Bi?u di?n ?m nh?c

A220342

N1: 16,0

- Ng?nh S?ng t?c v?n hoc ( Chuy?n ng?nh Vi?t b?o )

D220110

C: 15,5 D1: 14,5

- Ng?nh Vi?t?Nam?h?c

D220113

+ Chuy?n ng?nh V?n ho? Du l?ch

C: 18,5 D1: 16,5

+ Chuy?n ng?nh L? h?nh – H??ng d?n du l?ch
+ Chuy?n ng?nh H??ng d?n vi?n du l?ch qu?c t?

A220113

D1: 17,0

Th?ng tin v??Diem chuan Dai Hoc Van Hoa Ha Noi 2013?c?ng nh? c?c tr??ng ??i h?c kh?c ?? c?. M?i ??c gi? h?y ti?p t?c theo d?i nh?ng tin tuy?n sinh 2013 n?ng h?i ???c c?p nh?t h?ng ng?y t? ch?ng t?i

.

Cùng kết bạn với Điểm Thi 24H trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh Hot nhất.

Bài viết liên quan :

Gửi phản hồi cho bài viết : ?i?m chu?n ??i H?c V?n H?a H? N?i 2013

Comments on this entry are closed.