Home » Điểm chuẩn 2014» ?i?m chu?n ??i H?c V?n H?a TPHCM 2013

?i?m chu?n ??i H?c V?n H?a TPHCM 2013

Filed under: Điểm chuẩn 2014 |

Diem chuan Dai Hoc Van Hoa TPHCM 2013??? ???c c?ng b? ch?nh th?c?- B?m xem Diem chuan Dai Hoc Van Hoa TPHCM 2013?ch?nh th?c t?i ??y !

B?m xem?Diem chuan Dai Hoc Van Hoa TPHCM 2013?T?I???Y

1186 ?i?m chu?n ??i H?c V?n H?a TPHCM 2013

Ngu?n : ?Diemthi.24h.com.vn c?p nh?t nhanh nh?t??i?m chu?n ??i h?c Cao ??ng c?c tr??ng tr?n c? n??c n?m 2013.

B?n c?nh Diem chuan Dai Hoc Van Hoa TPHCM 2013?,?ch?ng t?i c?p nh?t t?i ??c gi? ?i?m thi, ?i?m chu?n c?a t?t c? c?c tr??ng ??i H?c ? Cao ??ng trong m?a tuy?n sinh n?m nay

M? tr??ng:?VHS
STT M? ng?nh T?n ng?nh Kh?i thi ?i?m chu?n Ghi ch?
1 D320202 Khoa h?c th? vi?n C 14
2 D320205 B?o t?ng h?c C 14
3 D220113 Vi?t Nam h?c C 18.5
4 D320402 Kinh doanh xu?t b?n ph?m C 14
5 D220342 Qu?n l? v?n h?a C 14
6 D220112 V?n h?a c?c d?n t?c thi?u s? Vi?t Nam C 14
7 D220340 V?n h?a h?c C 14
8 C320202 Khoa h?c th? vi?n C 11 Cao ??ng
9 C320205 B?o t?ng h?c C 11 Cao ??ng
10 C220113 Vi?t Nam h?c C 11 Cao ??ng
11 C320402 Kinh doanh xu?t b?n ph?m C 11 Cao ??ng
12 C220342 Qu?n l? v?n h?a C 11 Cao ??ng
13 D320202 Khoa h?c th? vi?n D1 13.5
14 D320205 B?o t?ng h?c D1 13.5
15 D220113 Vi?t Nam h?c D1 17
16 D320402 Kinh doanh xu?t b?n ph?m D1 13.5
17 D220112 V?n h?a c?c d?n t?c thi?u s? Vi?t Nam D1 13.5
18 D220340 V?n h?a h?c D1 13.5
19 C320202 Khoa h?c th? vi?n D1 10 Cao ??ng
20 C320205 B?o t?ng h?c D1 10 Cao ??ng
21 C220113 Vi?t Nam h?c D1 10 Cao ??ng
22 C320402 Kinh doanh xu?t b?n ph?m D1 10 Cao ??ng
23 D220342 Qu?n l? v?n h?a R 12

?>?Xem t?ng h?p?DIEM CHUAN DAI HOC NAM 2013?c?a t?t c? c?c tr??ng tr?n c? n??c.

Tham kh?o ?i?m chu?n c?a tr??ng n?m 2012 :

M? tr??ng:?VHS
STT M? ng?nh T?n ng?nh Kh?i thi ?i?m chu?n Ghi ch?
1 Khoa h?c th? vi?n, B?o t?ng h?c, Kinh doanh xu?t b?n ph?m, Qu?n l? v?n h?a(qu?n l? ho?t ??ng v?n h?a x? h?i), V?n h?a d?n t?c thi?u s? Vi?t Nam C 14.5 ?H (KV3-HSPT)
2 Khoa h?c th? vi?n, B?o t?ng h?c, Kinh doanh xu?t b?n ph?m, Qu?n l? v?n h?a(qu?n l? ho?t ??ng v?n h?a x? h?i), V?n h?a d?n t?c thi?u s? Vi?t Nam D1 13.5 ?H (KV3-HSPT)
3 Vi?t Nam h?c C 15.5 ?H (KV3-HSPT)
4 Vi?t Nam h?c D1,3,4 14.5 ?H (KV3-HSPT)
5 Qu?n l? v?n h?a (qu?n l? ho?t ??ng ?m nh?c, qu?n l? ho?t ??ng S?n kh?u, qu?n l? ho?t ??ng Qu?ng c?o, qu?n l? s? ki?n V?n h?a, Bi?n t?p v? d?n c N 14.5 ?H (KV3-HSPT)
6 Ng?nh Khoa h?c th? vi?n, Ng?nh B?o t?ng h?c,Ng?nh Vi?t Nam h?c,?Ng?nh Kinh doanh xu?t b?n ph?m v? Ng?nh Qu?n l? v?n ho??(chuy?n ng?nh qu?n l? ho?t ??ng v C 11.5 C? (KV3-HSPT)
7 Ng?nh Khoa h?c th? vi?n, Ng?nh B?o t?ng h?c,Ng?nh Vi?t Nam h?c,?Ng?nh Kinh doanh xu?t b?n ph?m v? Ng?nh Qu?n l? v?n ho??(chuy?n ng?nh qu?n l? ho?t ??ng v D1 10.5 C? (KV3-HSPT)

Th?ng tin v??Diem chuan Dai Hoc Van Hoa TPHCM 2013?c?ng nh? c?c tr??ng ??i h?c kh?c ?? c?. M?i ??c gi? h?y ti?p t?c theo d?i nh?ng tin tuy?n sinh 2013 n?ng h?i ???c c?p nh?t h?ng ng?y t? ch?ng t?i

.

Cùng kết bạn với Điểm Thi 24H trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh Hot nhất.

Bài viết liên quan :

Gửi phản hồi cho bài viết : ?i?m chu?n ??i H?c V?n H?a TPHCM 2013

Comments on this entry are closed.