Home » Điểm chuẩn 2014» ?i?m chu?n ??i H?c Y H? N?i 2013

?i?m chu?n ??i H?c Y H? N?i 2013

Filed under: Điểm chuẩn 2014 |

Diem chuan Dai Hoc Y Ha Noi 2013??? ???c c?ng b? ch?nh th?c?- B?m xem Diem chuan Dai Hoc Y Ha Noi 2013?ch?nh th?c t?i ??y !

B?m xem?Diem chuan Dai Hoc Y Ha Noi 2013?T?I???Y

1192 ?i?m chu?n ??i H?c Y H? N?i 2013

Ngu?n : ?Diemthi.24h.com.vn c?p nh?t nhanh nh?t??i?m chu?n ??i h?c Cao ??ng c?c tr??ng tr?n c? n??c n?m 2013.

Gi?i th?ch v? sao l?y ?i?m chu?n ng?nh B?c s? ?a khoa t?i 28 ?i?m, l?nh ??o Tr??ng ?H Y H? N?i cho bi?t, theo quy ??nh nh?ng n?m tr??c, tr??ng ch? tuy?n th?ng ??i v?i nh?ng h?c sinh ?o?t gi?i Nh?t trong k? thi h?c sinh gi?i qu?c gia, v?i s? l??ng trung b?nh kho?ng 10 em. Tuy nhi?n n?m nay, theo quy ??nh m?i c?a B? GD-?T, tuy?n th?ng c? nh?ng h?c sinh ?o?t gi?i Nh?t, Nh?, Ba, tr??ng ?? c? 81 em thu?c di?n n?y (trong ?? 79 em ??ng k? h?c ng?nh B?c s? ?a khoa). C?ng ??, s? l??ng th? sinh thu?c di?n ?u ti?n x?t tuy?n th?ng tr?ng tuy?n v?o tr??ng l? 15 em, ??u ch?n h?c ng?nh B?c s? ?a khoa. Trong khi ??, tr??ng ch? c? 550 ch? ti?u ng?nh B?c s? ?a khoa. Nh? v?y, ch? ti?u c?n l?i c?a ng?nh B?c s? ?a khoa?c?n tr?n 456 ch? ti?u.

Theo th?ng k?, s? l??ng th? sinh ??t t? 27 ?i?m tr? l?n l? 718 em, t? 27,5 ?i?m tr? l?n l? 568 em, t? 28 ?i?m tr? l?n l? 407 em (?? t?nh ?i?m ?u ti?n ??i t??ng, khu v?c).

N?u d? ki?n ?i?m tr?ng tuy?n t? 27,5 ?i?m tr? l?n s? th?a kho?ng 112 ch? ti?u, ?i?m tr?ng tuy?n l? 28 ?i?m, tr??ng s? thi?u kho?ng h?n 40 ch? ti?u (s? l??ng ch? ti?u n?y thu?c ph?m vi cho ph?p n?u tr??ng kh?ng l?y). ???c bi?t, Tr??ng ?H Y H? N?i l?y ?i?m chu?n theo ng?nh h?c ch? kh?ng l?y ?i?m s?n v?o tr??ng n?n th? sinh kh?ng ???c chuy?n ng?nh h?c, m?c d? ng?nh kh?c c? ?i?m chu?n th?p h?n.

Nhi?u ng?y qua, Tr??ng ?H Y H? N?i ?? nh?n ???c r?t nhi?u th? c?a th? sinh v? ph? huynh mong tr??ng xem x?t c? c?ch n?o gi?m ?i?m xu?ng ?? nh?ng th? sinh ??t 27 ?i?m ???c v?o tr??ng h?c. L?nh ??o tr??ng cho r?ng, ??y l? b?i to?n kh? ??i v?i tr??ng. B?i, th? sinh ??t tr?n 9 ?i?m/m?n v?n tr??t ??i h?c ?? l? m?t ?i?u ??ng ti?c v?i c?c em h?c gi?i mu?n c? nguy?n v?ng h?c ng?nh Y.

B?n c?nh Diem chuan Dai Hoc Y Ha Noi 2013?,?ch?ng t?i c?p nh?t t?i ??c gi? ?i?m thi, ?i?m chu?n c?a t?t c? c?c tr??ng ??i H?c ? Cao ??ng trong m?a tuy?n sinh n?m nay

M? tr??ng:?YHB
STT M? ng?nh T?n ng?nh Kh?i thi ?i?m chu?n Ghi ch?
1 D720101 Y ?a Khoa B 27.5
2 D720601 R?ng H?m M?t B 27
3 D720201 Y h?c C? truy?n B 25
4 D720302 Y h?c D? ph?ng B 22.5
5 D720301 Y t? C?ng c?ng B 22
6 D720330 K? thu?t Y h?c B 25
7 D720303 Dinh d??ng B 20
8 D720501 ?i?u d??ng B 24

?>?Xem t?ng h?p?DIEM CHUAN DAI HOC NAM 2013?c?a t?t c? c?c tr??ng tr?n c? n??c.

Th?ng tin v??Diem chuan Dai Hoc Y Ha Noi 2013?c?ng nh? c?c tr??ng ??i h?c kh?c ch?a c?. Ch?ng t?i s? c?p nh?t ngay khi c? k?t qu? k? thi. M?i ??c gi? h?y ti?p t?c theo d?i nh?ng tin tuy?n sinh 2013 n?ng h?i ???c c?p nh?t h?ng ng?y t? ch?ng t?i.

Cùng kết bạn với Điểm Thi 24H trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh Hot nhất.

Bài viết liên quan :

công minh August 8, 2013 at 2:48 pm

sa’ng suô’t công bang va` du luan dô`ng ti`nh cao nhâ’t la` dai hoc y ha` noi bo’ diê’m công uiu tiên khu vuc va` lâ’y tu cao xuô’g khi na`o du’ chi’ tiêu la` duoc

Gửi phản hồi cho bài viết : ?i?m chu?n ??i H?c Y H? N?i 2013

Comments on this entry are closed.