Home » Điểm chuẩn 2014» ?i?m chu?n ??i H?c Y Th?i Nguy?n 2013

?i?m chu?n ??i H?c Y Th?i Nguy?n 2013

Filed under: Điểm chuẩn 2014 |

Diem chuan Dai Hoc Y Thai Nguyen 2013??? c?p nh?t ch?nh x?c – B?m xem Diem chuan Dai Hoc Y Thai Nguyen 2013?ch?nh th?c t?i ??y !

B?m xem?Diem chuan Dai Hoc Y Thai Nguyen 2013?T?I???Y

1332 ?i?m chu?n ??i H?c Y Th?i Nguy?n 2013

Ngu?n : ?Diemthi.24h.com.vn c?p nh?t nhanh nh?t??i?m chu?n ??i h?c Cao ??ng c?c tr??ng tr?n c? n??c n?m 2013.

B?n c?nh Diem chuan Dai Hoc Y Thai Nguyen 2013?,?ch?ng t?i c?p nh?t t?i ??c gi? ?i?m thi, ?i?m chu?n c?a t?t c? c?c tr??ng ??i H?c ? Cao ??ng trong m?a tuy?n sinh n?m nay

?>?Xem t?ng h?p?DIEM CHUAN DAI HOC NAM 2013?c?a t?t c? c?c tr??ng tr?n c? n??c.

?i?m chu?n c?a tr??ng n?m 2012 :

M? tr??ng:?DTY
STT M? ng?nh T?n ng?nh Kh?i thi ?i?m chu?n Ghi ch?
1 Y ?a khoa B 23.5 ??i h?c
2 D??c h?c A 19.5 ??i h?c
3 R?ng H?m M?t B 22.5 ??i h?c
4 Y h?c d? ph?ng B 17.5 ??i h?c
5 ?i?u d??ng B 18 ??i h?c
6 X?t nghi?m Y h?c: K? thu?t x?t nghi?m an to?n v? sinh th?c ph?m B 11 Cao ??ng
7 Y t? h?c ???ng B 11 Cao ??ng

Th?ng tin v??Diem chuan Dai Hoc Y Thai Nguyen 2013?c?ng nh? c?c tr??ng ??i h?c kh?c ch?a c?. Ch?ng t?i s? c?p nh?t ngay khi c? k?t qu? k? thi. M?i ??c gi? h?y ti?p t?c theo d?i nh?ng tin tuy?n sinh 2013 n?ng h?i ???c c?p nh?t h?ng ng?y t? ch?ng t?i.

Cùng kết bạn với Điểm Thi 24H trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh Hot nhất.

Bài viết liên quan :

Gửi phản hồi cho bài viết : ?i?m chu?n ??i H?c Y Th?i Nguy?n 2013

Comments on this entry are closed.