Home » Điểm chuẩn 2014» ?i?m chu?n H?c Vi?n H?i Qu?n 2013

?i?m chu?n H?c Vi?n H?i Qu?n 2013

Filed under: Điểm chuẩn 2014 |

Diem chuan hoc vien Hai Quan 2013 ?? ???c c?ng b? ! B?m xem ?i?m chu?n H?c Vi?n H?i Qu?n 2013 chi ti?t c?c kh?i ng?nh

Diem chuan hoc vien Hai Quan 2013??? ch?nh th?c ???c c?ng b? ! M?i ??c gi? Xem??i?m chu?n ?HQG H? N?i v? c?c tr??ng th?nh vi?n, c?c tr??ng ??i H?c , Cao ??ng tr?n c? n??c t?i trang web c?a ch?ng t?i.

B?m xem DIEM CHUAN HOC VIEN HAI QUAN 2013 T?I ??Y

1173 ?i?m chu?n H?c Vi?n H?i Qu?n 2013

Ngu?n : ?Diemthi.24h.com.vn c?p nh?t nhanh nh?t??i?m chu?n ??i h?c Cao ??ng c?c tr??ng tr?n c? n??c n?m 2013.

B?n c?nh?Diem chuan hoc vien Hai Quan 2013, ch?ng t?i c?p nh?t t?i ??c gi? ?i?m thi, ?i?m chu?n c?a t?t c? c?c tr??ng ??i H?c ? Cao ??ng trong m?a tuy?n sinh ?n?m nay

Ph?a B?c :

M? tr??ng:?HQH
STT M? ng?nh T?n ng?nh Kh?i thi ?i?m chu?n Ghi ch?
1 D860210 Ch? huy tham m?u A 20.5

Ph?a Nam :

M? tr??ng:?HQS
STT M? ng?nh T?n ng?nh Kh?i thi ?i?m chu?n Ghi ch?
1 D860210 Ch? huy tham m?u A 18

?>?Xem t?ng h?p DIEM CHUAN DAI HOC NAM 2013 c?a t?t c? c?c tr??ng tr?n c? n??c

Tham kh?o m?t s? ?i?m chu?n v?o c?c tr??ng ??i h?c, h?c vi?n, nh? tr??ng qu?n ??i n?m 2012 nh? sau:

1. H?c vi?n K? thu?t qu?n s?: Kh?i A: Th? sinh nam mi?n B?c 20,0; nam mi?n Nam 16,5; th? sinh n? mi?n B?c 24,5; n? mi?n Nam 20,5.

2. H?c vi?n Ph?ng kh?ng- Kh?ng qu?n: Kh?i A: ??o t?o K? s? H?ng kh?ng: nam mi?n B?c 16,5; nam mi?n Nam 13,5; ??o t?o Ch? huy tham m?u: nam mi?n B?c 16,0; nam mi?n Nam 13,5.

3. Diem chuan hoc vien hai quan 2013 d? ?o?n kh?ng thay ??i nhi?u so v?i n?m 2012 :

Kh?i A: nam mi?n B?c 15,5; nam mi?n Nam 13,5.

4. H?c vi?n Bi?n ph?ng: Kh?i C: nam mi?n B?c 18,5; nam mi?n Nam 16,0.

5. H?c vi?n H?u c?n: Kh?i A: nam mi?n B?c 19,0; nam mi?n Nam 14,0.

6. Tr??ng ?H Tr?n Qu?c Tu?n (Tr??ng SQLQ1): Kh?i A: nam mi?n B?c 16,5.

7. Tr??ng ?H Nguy?n Hu? (Tr??ng SQLQ2): Kh?i A: Qu?n khu 5: 14,5; Qu?n khu 7: 15,0; Qu?n khu 9: 14,0; c?c ??n v? c?n l?i 15,0.

8. Tr??ng S? quan C?ng binh: Kh?i A: nam mi?n B?c 15,5; nam mi?n Nam 13,5.

9. Tr??ng S? quan Th?ng tin: Kh?i A: nam mi?n B?c 16,0; nam mi?n Nam 13,5.

10. Tr??ng S? quan Ph?o binh: Kh?i A: nam mi?n B?c 16,5; nam mi?n Nam 13,5.

11. Tr??ng S? quan Kh?ng qu?n: Kh?i A: nam mi?n B?c 13,5; nam mi?n Nam 13,0.

12. Tr??ng S? quan ??c C?ng: Kh?i A: nam mi?n B?c 14,5; nam mi?n Nam 13,5.

13.Tr??ng S? quan T?ng-Thi?t gi?p: Kh?i A: nam mi?n B?c v? nam mi?n Nam 14,0.

14. Tr??ng S? quan Ph?ng h?a: Kh?i A: nam mi?n B?c 14,5; nam mi?n Nam 13,5.

15. Tr??ng ?H Tr?n ??i Ngh?a (S? quan K? thu?t Qu?n s? Vin-hem-pic): Kh?i A: nam mi?n B?c 15,0; nam mi?n Nam 14,0.

16. Tr??ng ?H Ch?nh tr?: Kh?i A: nam mi?n B?c 15,5; nam mi?n Nam 15,0; Kh?i C: nam mi?n B?c 20,5; nam mi?n Nam 16,5.

Hi?n nay, th?ng tin v??Diem chuan hoc vien Hai Quan 2013?c?ng nh? c?c tr??ng ??i h?c kh?c ?? c? . M?i ??c gi? h?y ti?p t?c theo d?i nh?ng tin tuy?n sinh 2013 n?ng h?i ???c c?p nh?t h?ng ng?y t? ch?ng t?i.

Cùng kết bạn với Điểm Thi 24H trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh Hot nhất.

Bài viết liên quan :

Gửi phản hồi cho bài viết : ?i?m chu?n H?c Vi?n H?i Qu?n 2013

Comments on this entry are closed.