Home » Điểm chuẩn 2014» ?i?m chu?n H?c Vi?n K? Thu?t Qu?n S? n?m 2013

?i?m chu?n H?c Vi?n K? Thu?t Qu?n S? n?m 2013

Filed under: Điểm chuẩn 2014 |

C?ng b? Diem chuan Hoc Vien Ky thuat quan su nam 2013 ! B?m xem Diem chuan hoc vien ky thuat quan su 2013

Diem chuan hoc vien Ky thuat quan su nam 2013??? ch?nh th?c ???c c?ng b? ! M?i ??c gi? Xem??i?m chu?n H?c Vi?n K? Thu?t Qu?n S? 2013?v? c?c tr??ng ??i H?c , Cao ??ng tr?n c? n??c t?i trang web c?a ch?ng t?i.

B?m DIEM CHUAN HOC VIEN KY THUAT QUAN SU 2013 T?I ??Y

11131 ?i?m chu?n H?c Vi?n K? Thu?t Qu?n S? n?m 2013

Ngu?n : ?Diemthi.24h.com.vn c?p nh?t nhanh nh?t??i?m chu?n ??i h?c Cao ??ng c?c tr??ng tr?n c? n??c n?m 2013.

M? tr??ng:?DQH
STT M? ng?nh T?n ng?nh Kh?i thi ?i?m chu?n Ghi ch?
1 D480201 C?ng ngh? th?ng tin A 22
2 D520114 Ng?nh c? ?i?n t? A 19
3 ?i?n t? vi?n th?ng A 21
4 K? thu?t ?i?u khi?n A 21
5 K? thu?t ? t? A 18
6 Ch? t?o m?y A 18
7 X?y d?ng d?n d?ng c?ng nghi?p A 21
8 X?y d?ng c?u ???ng A 21
9 ?i?n t? y sinh A 18
10 C?ng ngh? h?a h?c A 17

B?n c?nh?Diem chuan hoc vien Ky thuat quan su nam 2013, ch?ng t?i c?p nh?t t?i ??c gi? ?i?m thi, ?i?m chu?n c?a t?t c? c?c tr??ng ??i H?c ? Cao ??ng trong m?a tuy?n sinh n?m nay

Tham kh?o th?ng tin Tr??ng H?c vi?n K? thu?t qu?n s? c?ng b? ?i?m chu?n, ?i?m NV2 v?o tr??ng n?m 2012 nh? sau:

Kh?i A: Th? sinh nam mi?n B?c 20,0; nam mi?n Nam 16,5; th? sinh n? mi?n B?c 24,5; n? mi?n Nam 20,5.

Tuy?n sinh ??o t?o CNH-H?H:

C?ng ngh? th?ng tin 17,5; ?i?n t? vi?n th?ng 16,5; X?y d?ng d?n d?ng CN 16,0; c?c ng?nh K? thu?t ?i?u khi?n, K? thu?t ? t?, X?y d?ng c?u ???ng 15,5; C? ?i?n t?, ?i?n t? y sinh 15,0; Ch? t?o m?y 14,5.

X?t tuy?n NV2

H? d?n s?

?1204 ?i?m chu?n H?c Vi?n K? Thu?t Qu?n S? n?m 2013

?>?Xem t?ng h?p?Diem chuan dai hoc nam 2013?c?a t?t c? c?c tr??ng tr?n c? n??c

Hi?n nay, th?ng tin v??Diem chuan hoc vien Ky thuat quan su nam 2013?c?ng nh? c?c tr??ng ??i h?c kh?c ?? c?. M?i ??c gi? h?y ti?p t?c theo d?i nh?ng tin tuy?n sinh 2013 n?ng h?i ???c c?p nh?t h?ng ng?y t? ch?ng t?i.

Cùng kết bạn với Điểm Thi 24H trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh Hot nhất.

Bài viết liên quan :

Gửi phản hồi cho bài viết : ?i?m chu?n H?c Vi?n K? Thu?t Qu?n S? n?m 2013

Comments on this entry are closed.