Home » Điểm chuẩn 2014» ?i?m chu?n V?n H?a Ngh? Thu?t Qu?n ??i 2013

?i?m chu?n V?n H?a Ngh? Thu?t Qu?n ??i 2013

Filed under: Điểm chuẩn 2014 |

Diem chuan Dai Hoc Van Hoa Nghe Thuat Quan Doi 2013??? ???c c?ng b? ch?nh th?c?- B?m xem Diem chuan Dai Hoc Van Hoa Nghe Thuat Quan Doi 2013?ch?nh th?c t?i ??y !

B?m xem?Diem chuan Dai Hoc Van Hoa Nghe Thuat Quan Doi 2013?T?I???Y

1333 ?i?m chu?n V?n H?a Ngh? Thu?t Qu?n ??i 2013

Ngu?n : ?Diemthi.24h.com.vn c?p nh?t nhanh nh?t??i?m chu?n ??i h?c Cao ??ng c?c tr??ng tr?n c? n??c n?m 2013.

B?n c?nh Diem chuan Dai Hoc Van Hoa Nghe Thuat Quan Doi 2013?,?ch?ng t?i c?p nh?t t?i ??c gi? ?i?m thi, ?i?m chu?n c?a t?t c? c?c tr??ng ??i H?c ? Cao ??ng trong m?a tuy?n sinh n?m nay

?H V?n h?a – Ngh? thu?t qu?n ??i (H? d?n s? ph?a B?c)

M? tr??ng:?ZNH
STT M? ng?nh T?n ng?nh Kh?i thi ?i?m chu?n Ghi ch?
1 D320101 B?o ch? C 18.5
2 D140222 S? ph?m m? thu?t H 23
3 D210210 Bi?u di?n nh?c c? Truy?n Th?ng N 20
4 D210203 S?ng t?c ?m nh?c N 17
5 D140221 S? ph?m ?m nh?c N 17.5
6 D210205 Thanh nh?c N 17.5
7 D210243 Bi?n ??o m?a N 21
8 D210244 Hu?n luy?n m?a N 20.5
9 D210207 Bi?u di?n nh?c c? ph??ng T?y N 17
10 D220342 Qu?n l? v?n h?a R 14.5

?H V?n h?a – Ngh? thu?t qu?n ??i (H? d?n s? ph?a Nam)

M? tr??ng:?ZNS
STT M? ng?nh T?n ng?nh Kh?i thi ?i?m chu?n Ghi ch?
1 D320101 B?o ch? C 15.5
2 D140222 S? ph?m m? thu?t H 23
3 D140221 S? ph?m ?m nh?c N 23.5
4 D210205 Thanh nh?c N 16.5
5 D210243 Bi?n ??o m?a N 21
6 D210244 Hu?n luy?n m?a N 21.5
7 D210207 Bi?u di?n nh?c c? ph??ng T?y N 15.5
8 D210210 Bi?u di?n nh?c c? Truy?n Th?ng N 21.5
9 D210203 S?ng t?c ?m nh?c N 17
10 D220342 Qu?n l? v?n h?a R 12

?>?Xem t?ng h?p?DIEM CHUAN DAI HOC NAM 2013?c?a t?t c? c?c tr??ng tr?n c? n??c.

Tr??ng ?H V?n h?a Ngh? thu?t Qu?n ??i ?(??i h?c h? d?n s?) c?ng b? ?i?m chu?n v?o tr??ng n?m 2012 nh? sau:

+ Ph?a B?c: Qu?n l? v?n h?a 21,0; B?o ch? 16,0; Thanh nh?c 28,0; Bi?n ??o m?a 31,0; Hu?n luy?n m?a 30,0; Bi?u di?n nh?c c? ph??ng T?y 27,5; S?ng t?c ?m nh?c 25,5; Bi?u di?n nh?c c? truy?n th?ng 29,0.

+ Ph?a Nam: Qu?n l? v?n h?a 20,0; B?o ch? 14,5; Thanh nh?c; Bi?n ??o m?a 31,0; Hu?n luy?n m?a 30,0.

Th?ng tin v??Diem chuan Dai Hoc Van Hoa Nghe Thuat Quan Doi 2013?c?ng nh? c?c tr??ng ??i h?c kh?c ?? c?. M?i ??c gi? h?y ti?p t?c theo d?i nh?ng tin tuy?n sinh 2013 n?ng h?i ???c c?p nh?t h?ng ng?y t? ch?ng t?i

.

Cùng kết bạn với Điểm Thi 24H trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh Hot nhất.

Bài viết liên quan :

Gửi phản hồi cho bài viết : ?i?m chu?n V?n H?a Ngh? Thu?t Qu?n ??i 2013

Comments on this entry are closed.