Home » Tuyển sinh» C?ch t?nh ?i?m s?n ?? ?? ng??i h?c ?

C?ch t?nh ?i?m s?n ?? ?? ng??i h?c ?

Filed under: Tuyển sinh |

B? GD&?T tung ra hai Cach tinh diem san 2013?tr?n nguy?n t?c ph?i ??m b?o ch?t l??ng ??u v?o nh?ng c?ng ??m b?o ngu?n tuy?n

S? c?ng b? ?i?m s?n ??i h?c cao ??ng n?m 2013 v?o ng?y 10/08

? Th?i ?i?m n?y, ?i?u quan t?m nh?t c?a c?c nh? tuy?n sinh l? B? GD&?T, H?i ??ng ?i?m s?n qu?c gia l?m th? n?o ?? t?nh ?i?m s?n th?c t? nh?t, gi?p c?c tr??ng ??i h?c c? th? tuy?n sinh ?? ng??i h?c.C?n bi ??t h?n??u m?a tuy?n sinh, B? GD&?T ?? tung ra hai Cach tinh diem san 2013?tr?n nguy?n t?c ph?i ??m b?o ch?t l??ng ??u v?o nh?ng c?ng ??m b?o ngu?n tuy?n cho c?c tr??ng. Ph??ng ?n 1: ?S s? l? ?i?m trung b?nh c?a t?t c? c?c th? sinh theo kh?i thi. Ph??ng ?n 2: ?S s? l?y m?c ?i?m m? nhi?u th? sinh ??t ???c nh?t.

Hai ph??ng ?n n?y ???c cho l? ?? c? s? thay ??i so v?i c?ch t?nh tr??c ??y, kh?ng c?n x?c ??nh ?i?m s?n ?c?ng? 13, 14 hay 15 nh? m?i n?m m? ch? l? m?c ?i?m t??ng ??i ?? ??m b?o th? sinh c? ?? n?ng l?c c? th? v?o h?c.

126 C?ch t?nh ?i?m s?n ?? ?? ng??i h?c ?

Tuy nhi?n, theo ?ng Ng? T?n L?c, nguy?n Hi?u tr??ng ?H Ti?n Giang, n?m nay B? GD&?T c?n ?kh? x?? h?n v?i ?S, v? n?m r?i c? nhi?u tr??ng kh?ng tuy?n ?? ch? ti?u. M?t nh? tuy?n sinh kh?c ? khu v?c ph?a Nam kh?ng kh?i th?t v?ng khi than: B? GD&?T c?p qu? nhi?u ch? ti?u ??o t?o cho c?c tr??ng!

?ng ??ng H?u, nguy?n Tr??ng Ban Khoa gi?o T.?, Ch? t?ch H?i ??ng qu?n tr? tr??ng ?H qu?c t? B?c H? n?i: N?m ngo?i, khi c?ng b? s? li?u m?i th?y B? GD&?T t?nh ?i?m s?n kh?ng ch?nh x?c (?i?m s?n cao h?n ?i?m trung b?nh c?a th? sinh 2 ?i?m), khi?n c? n??c thi?u 100.000 ch? ti?u cho ngu?n tuy?n. Th?m v?o ??, B? GD&?T ?? kh?ng kh?ng ch? ???c s? l??ng tuy?n sinh c?a c?c tr??ng. N?m nay, v?i Cach tinh diem san 2013?B? c?n t?nh to?n c?n tr?ng v? kh?ng n?n ?? cao qu?.
C?n ?ng L? Tr??ng T?ng, Hi?u tr??ng ?H FPT v? ra b?c tranh v? ngu?n tuy?n sinh n?m 2013: T?ng s? h?c sinh t?t nghi?p THPT ch? c? h?n 800.000 th? sinh, trong khi t?ng ch? ti?u tuy?n sinh v?o ?H, C? n?m 2013 ?? l? h?n 600.000, ch?a t?nh h? cao ??ng ngh? v? h? v?a h?c v?a l?m. N?u t?t c? 800.000 h?c sinh THPT tr?n ??u v??t ?i?m s?n th? g?n nh? bao nhi?u h?c sinh t?t nghi?p l? c? b?y nhi?u ch? h?c. Tuy nhi?n, th?c t? ch? c? m?t s? l??ng nh?t ??nh trong 800.000 th? sinh v??t ?i?m s?n.C? c?n ?i?m s?n hay kh?ng??ng Phan Huy Ph?, Hi?u tr??ng Tr??ng ?H Th?ng Long cho r?ng, nh?n chung, v? l?u d?i kh?ng n?n x?c ??nh??i?m s?n. ?i?m s?n nh?m m?c ??ch g?, bao nhi?u ch??ng tr?nh qu?c t? ? Vi?t Nam c? c?n ?i?m s?n ??u, h?c sinh v?n v?o, v?n h?c? ? ki?n n?y ???c h?u h?t l?nh ??o c?c tr??ng ?H ngo?i c?ng l?p (NCL) n?u ra nhi?u l?n. B? ?i?m s?n, theo h?, l? ch?a kh?a ?? gi?i quy?t kh? kh?n tuy?n sinh ??u v?o c?a kh?i NCL v? nh?ng tr??ng kh? tuy?n.

Ng??c l?i, ?ng Tr?n Quang B?o, Tr??ng ph?ng ??o t?o, ?H L?m nghi?p Xu?n Mai, gi? quan ?i?m: Thi chung ph?i c? m?t m?c ?S chung, gi?ng nh? ?a s? c?c tr??ng ?H c?ng l?p (CL). ?ng L? Tr??ng T?ng c?ng kh?ng ??nh: ?i?m s?n l? th??c ?o ch?t l??ng n?n c?n ph?i duy tr?. Theo ?ng Phan Huy Ph?, s? d? n?m 2012 x?y ra t?nh tr?ng nhi?u tr??ng kh?ng tuy?n ?? ng??i h?c l? do trong t?nh to?n c?a B? GD&?T v? ngu?n tuy?n h?nh nh? c? ch? n?o ?? c? s? th? sinh ??t ?i?m s?n kh?ng b?ng t?ng ch? ti?u.
V? v?y, trong Cach tinh diem san 2013?m?i n?y, ?ng Huy Ph? ?? ngh?, B? GD&?T ph?i c?n tr?ng x?c ??nh ??ng s? l??ng v??t ?i?m s?n t? 130% tr? l?n ?? c?c tr??ng c? ?? ngu?n tuy?n. ??i v?i kh?i B, l??ng th? sinh ?o r?t l?n (do s? th? sinh thi kh?i A ?i thi th?m kh?i B v? khi tr?ng tuy?n th? sinh ch? ch?n kh?i A ?? h?c n?n khi x?c ??nh ch? ti?u kh?i n?y ph?i c? c?ch t?nh ?? tr? hao s? th? sinh ?o qu? l?n). B? ?i?m s?n, theo m?t s? chuy?n gia tuy?n sinh, l? ch?a kh?a ?? gi?i quy?t kh? kh?n tuy?n sinh ??u v?o c?a kh?i NCL v? nh?ng tr??ng kh? tuy?n.
Cùng kết bạn với Điểm Thi 24H trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh Hot nhất.

Bài viết liên quan :

Gửi phản hồi cho bài viết : C?ch t?nh ?i?m s?n ?? ?? ng??i h?c ?

Comments on this entry are closed.