Home » Tuyển sinh» Ch? ti?u NV2 ??i H?c Ph??ng ??ng 2013

Ch? ti?u NV2 ??i H?c Ph??ng ??ng 2013

Filed under: Tuyển sinh |

C?p nh?t th?ng tin x?t tuy?n nguy?n v?ng 2. B?m xem?Chi tieu NV2 Dai Hoc Phuong Dong 2013?nhanh nh?t.

Th?ng tin?Chi tieu NV2 Dai Hoc Phuong Dong 2013 , ?i?m thi 2013 , ?i?m chu?n 2013 nhanh nh?t, ch?nh x?c nh?t ???c cung c?p b?i ?i?m Thi 24h – trang gi?o d?c h?ng ??u Vi?t Nam

1334 Ch? ti?u NV2 ??i H?c Ph??ng ??ng 2013

D? ki?n ?i?m x?t tuy?n nguy?n v?ng b? sung v? Chi tieu NV2 Dai Hoc Phuong Dong 2013?:

?H? ??o t?o

M? ng?nh

T?n ng?nh

Kh?i thi

?i?m x?t tuy?n

??I

H?C

(2.000 ch? ti?u)

D580102

- Ki?n tr?c,?v?i c?c chuy?n ng?nh:

+ Ki?n tr?c C?ng tr?nh

+ Ki?n tr?c Ph??ng ??ng

V

D? ki?n 22,5 ?i?m

D480201

- C?ng ngh? th?ng tin,?v?i c?c chuy?n ng?nh:

+ C?ng ngh? th?ng tin

+ ?i?n t? vi?n th?ng

A, A1, D1

T???i?m s?n ??i h?c?n?m 2013 c?a B? GD-?T quy ??nh tr? l?n

D580201

- K? thu?t c?ng tr?nh x?y d?ng,chuy?n ng?nh:

X?y d?ng d?n d?ng v? C?ng nghi?p

A, A1

D580205

- K? thu?t x?y d?ng c?ng tr?nh giao th?ng,?chuy?n ng?nh: X?y d?ng c?u ???ng

A, A1

D580301

- Kinh t? x?y d?ng,?chuy?n ng?nh:

Kinh t? v? Qu?n l? x?y d?ng

A, A1,

D1,2,3,4,5,6

D510203

- C?ng ngh? k? thu?t c? ?i?n t?

A, A1

D510301

- C?ng ngh? k? thu?t ?i?n, ?i?n t?,v?i c?c chuy?n ng?nh:

+ T? ??ng h?a

+ H? th?ng ?i?n

A, A1

D420201

- C?ng ngh? sinh h?c,?v?i c?c chuy?n ng?nh:

+ C?ng ngh? sinh h?c c?ng nghi?p

+ C?ng ngh? sinh h?c n?ng nghi?p

+ Kinh t? c?ng ngh? sinh h?c

A, B

D510406

- C?ng ngh? k? thu?t m?i tr??ng,v?i c?c chuy?n ng?nh:

+ C?ng ngh? k? thu?t m?i tr??ng

+ Kinh t? k? thu?t m?i tr??ng

A, B

D340101

- Qu?n tr? kinh doanh

A, A1,

D1,2,3,4,5,6

D340103

- Qu?n tr? d?ch v? du l?ch v? l? h?nh

A, A1, C, D1,2,3,4,5,6

D340406

- Qu?n tr? v?n ph?ng

A, A1, C D1,2,3,4,5,6

D340201

- T?i ch?nh – Ng?n h?ng

A, A1, D1,2,3,4,5,6

D340301

- K? to?n

A, A1, D1,2,3,4,5,6

D220201

- Ng?n ng? Anh

D1

D220204

- Ng?n ng? Trung Qu?c

D1,2,3,4,5,6

D220209

- Ng?n ng? Nh?t B?n

D1,2,3,4,5,6

D220113

- Vi?t Nam h?c,?chuy?n ng?nh: H??ng d?n du l?ch

A, A1, C

D1,2,3,4,5,6

CAO

??NG

(300

ch? ti?u)

 

C480201

- C?ng ngh? th?ng tin

A, A1, D1

T???i?m s?n cao ??ng?n?m 2013 c?a B? GD-?T quy ??nh tr? l?n

C340101

- Qu?n tr? kinh doanh,?chuy?n ng?nh:

Qu?n tr? du l?ch

A, A1,? D1,2,3,4,5,6

C340301

- K? to?n

A, A1, D1,2,3,4,5,6

C510103

- C?ng ngh? k? thu?t x?y d?ng,chuy?n ng?nh:

X?y d?ng d?n d?ng v? C?ng nghi?p

A, A1

Ghi ch?:???i v?i kh?i V, ?i?m thi m?n V? M? thu?t nh?n h? s? 2, ?i?m V? khi ch?a nh?n h? s? ph?i t? 5 ?i?m tr? l?n.

N?m 2013, tr??ng ??i h?c Ph??ng ??ng ch?nh th?c tuy?n sinh kh?i C v?o c?c ng?nh Qu?n tr? d?ch v? du l?ch v? l? h?nh, Qu?n tr? v?n ph?ng v? ng?nh Vi?t Nam h?c (chuy?n ng?nh H??ng d?n du l?ch)

3. H? s? x?t tuy?n:?Th? sinh g?i b?n g?c Gi?y ch?ng nh?n k?t qu? thi ??i h?c, cao ??ng n?m 2013 ?? ??ng k? x?t tuy?n.

4. Th?i gian nh?n h? s? x?t tuy?n:?T? ng?y 20/8/2013 ??n 17h00 ng?y 13/9/2013.

C?ng chia s? b?i vi?t?Chi tieu NV2 Dai Hoc Phuong Dong 2013 h?u ?ch n?y t?i b?n b? nh?. Ch?c c?c s? t? ??t ???c k?t qu? nh? mong ??i k? tuy?n sinh 2013

Cùng kết bạn với Điểm Thi 24H trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh Hot nhất.

Bài viết liên quan :

Gửi phản hồi cho bài viết : Ch? ti?u NV2 ??i H?c Ph??ng ??ng 2013

Comments on this entry are closed.