Home » Tuyển sinh» D? ki?n th?i gian c?ng b? ?i?m thi ??i H?c 2013

D? ki?n th?i gian c?ng b? ?i?m thi ??i H?c 2013

Filed under: Tuyển sinh |

Diemthitotnghiepthpt.com cung c?p t?i ??c gi? danh s?ch v? chi ti?t th?i gian cong bo Diem Thi Dai Hoc nam 2013 c?a t?ng tr??ng ?H C? n?m 2013

Cong bo Diem Thi Dai Hoc nam 2013 b?t ??u t? ng?y 20/7 :

1134 D? ki?n th?i gian c?ng b? ?i?m thi ??i H?c 2013

Nh?m gi?p th? sinh c?p nh?t c?c tr??ng ??i h?c cao ??ng c?ng b? ?i?m thi n?m 2013, ch?ng t?i l?p danh s?ch c?c tr??ng ?? c? th?ng b?o ch?nh th?c v? d? ki?n th?i gian?Cong bo Diem Thi Dai Hoc nam 2013?v? danh s?ch s? ???c c?p nh?t li?n t?c, m?i ??c gi? F5 b?i vi?t n?y th??ng xuy?n nh?!

9.??i?m thi H?c vi?n Ng?n H?ng n?m 2013? d? ki?n c?ng b? v?o ng?y 25/7/2013

8.??i?m thi tr??ng ??i h?c C?ng nghi?p H? N?i n?m 2013?s? c?ng b? v?o ng?y 29/7/2013

7.??i?m thi ??i h?c B?ch Khoa H? N?i n?m 2013?d? ki?n c?ng b? trong kho?ng ng?y 27/7 ??n 30/7/2013

6.??i?m thi tr??ng H?c vi?n C?ng ngh? B?u ch?nh Vi?n th?ng n?m 2013?s? c?ng b? ng?y 27/7/2013

5.??i?m thi ??i h?c Kinh t? Qu?c d?n n?m 2013?d? ki?n c?ng b? v?o ng?y 25/7/2013

4.??i?m thi ??i h?c M? ??a ch?t n?m 2013?s? ???c c?ng b? ch?m nh?t v?o ng?y 29/7/2013.

3.??i?m thi ??i h?c V?n ho? H? N?i 2013?: D? ki?n c?ng b? v?o ng?y 24/7/2013

2.??i?m thi n?m 2013 tr??ng ??i h?c X?y d?ng H? N?i?: D? ki?n c?ng b? v?o ng?y 24/7/2013

1.??i?m thi ??i h?c T?i ch?nh – Marketing n?m 2013?: D? ki?n c?ng b? v?o ng?y 24/7/2013

(Ti?p t?c c?p nh?t v? t?ng h?p diem thi dai hoc nam 2013 )

Theo quy?t ??nh c?a B? GD, h?n?Cong bo Diem Thi Dai Hoc nam 2013?ch?m nh?t v?o ng?y 31/7. Ch?ng t?i s? c?p nh?t nhanh nh?t, ch?nh x?c nh?t tr?n th? tr??ng. M?i ??c gi? ch? ? ??n theo d?i !

Cùng kết bạn với Điểm Thi 24H trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh Hot nhất.

Bài viết liên quan :

Gửi phản hồi cho bài viết : D? ki?n th?i gian c?ng b? ?i?m thi ??i H?c 2013

Comments on this entry are closed.