Home » Tuyển sinh» H?i h?p c?ng b? ?i?m s?n 2013

H?i h?p c?ng b? ?i?m s?n 2013

Filed under: Tuyển sinh |

T? b?c tranh chung c? th? ch?c r?ng Diem san 2013 s? kh?ng th? th?p h?n n?m tr??c. Tuy nhi?n, ??y l?i l? n?i lo cho c?c tr??ng ngo?i c?ng l?p

Kh?ng ch? h?ng tr?m ng?n th? sinh m? t?t c? c?c tr??ng ?H, C? ??u ?ang n?ng l?ng ch? ??n ng?y B? GD&?T c?ng b? ?i?m s?n, ??c bi?t nh?ng tr??ng top d??i, tr??ng ngo?i c?ng l?p v?a tr?i qua c?n kh?ng ho?ng tuy?n sinh n?m 2012 v?a qua.

H?i h?p?Diem san 2013

?i?m qua tr?n 300 tr??ng ?H, C? ?? g?i d? li?u v? c?ng b? ?i?m thi tr?n trang ?i?n t? B? GD&?T, h?u h?t ??u cho th?y m?c ?i?m cao h?n so v?i n?m tr??c. Top 100 th? sinh ?i?m cao nh?t to?n qu?c t?nh ??n th?i ?i?m n?y ?? ghi nh?n 5 ?i?m 30 tuy?t ??i, v? ?? g?p m?t trong b?ng v?ng n?y, th? sinh c?ng ph?i ??t t? 29 ?i?m tr? l?n.

130 H?i h?p c?ng b? ?i?m s?n 2013

Nhi?u tr??ng ?H ngay sau khi c?ng b? ?i?m thi ?? t? tin d? ki?n ?i?m chu?n c? khi t?ng h?n n?m tr??c ??n 7 ?i?m. S? tr??ng d? ki?n ?i?m chu?n t?ng 2-3 ?i?m kh?ng hi?m. Th?m ch?, Tr??ng ?H Y H? N?i v?a qua ?? ph?i xin th?m 150 ch? ti?u ?? ?v?t? nh?ng th? sinh ??t 27 ?i?m ?? v?o tr??ng.

T? b?c tranh chung nh? v?y, c? th? ch?c r?ng?Diem san 2013?n?m nay s? kh?ng th? th?p h?n n?m tr??c. Tuy nhi?n, ni?m vui n?y l?i l? n?i lo cho kh?ng ?t tr??ng, ??c bi?t l? c?c tr??ng ngo?i c?ng l?p, v? n? s? quy?t ??nh ??n vi?c tr??ng c? ?? ngu?n tuy?n hay kh?ng, c?ng l? quy?t ??nh s? ph?n c?a tr??ng. Hi?n, nhi?u tr??ng ?H ngo?i c?ng l?p, ?H top d??i ?? ??nh s?n m?c ?i?m chu?n, th?m ch? m?c ?i?m x?t tuy?n c?c nguy?n v?ng ch? b?ng ?i?m s?n c?a B? GD&?T.

Ngay sau khi??i?m s?n????c ?n ??nh, c?n c? v?o ??, c?c tr??ng t? ch?, t? ch?u tr?ch nhi?m trong vi?c x?c ??nh ?i?m tr?ng tuy?n v? x?t tuy?n. ?i?m tr?ng tuy?n ch?a nh?n h? s? v? kh?ng ???c th?p h?n ?i?m s?n. Sau ??, tr??ng th?ng b?o ?i?m tr?ng tuy?n cho th? sinh d? thi v? c? nguy?n v?ng h?c t?i tr??ng. Th? sinh c? k?t qu? thi th?p h?n ?i?m s?n kh?ng ???c x?t tuy?n v?o c?c tr??ng s? d?ng k?t qu? thi theo ?? thi chung.

Ch? m?t ng?y n?a, H?i ??ng x?c ??nh Diem san 2013?x?t tuy?n ?H, C? h? ch?nh quy s? h?p ?? ??a ra k?t lu?n ch?nh th?c v? ?i?m s?n x?t tuy?n ??i v?i t?ng kh?i thi A, A1, B, C, D. Theo ?ng Ng? Kim Kh?i – C?c tr??ng C?c Kh?o th? v? Ki?m ??nh ch?t l??ng gi?o d?c (B? GD&?T), ph??ng ?n ?i?m s?n s? ???c t?nh to?n d?a tr?n k?t qu? th?ng k?, ph?n t?ch d? li?u ?i?m thi n?m 2013; d?a tr?n c?c nguy?n t?c: ??m b?o ??ng quy ??nh c?a quy ch?, ??m b?o ch?t l??ng ??u v?o v? ??m b?o c? c?u v?ng mi?n, c? c?u x? h?i. C?n Th? tr??ng B? GD&?T B?i V?n Ga th? kh?ng ??nh, ?i?m s?n c?ng s? ???c t?nh to?n ?? v?a ??m b?o ngu?n tuy?n t?i ?u cho c?c tr??ng, v?a ??p ?ng th? sinh c? ?? n?ng l?c theo h?c ?H, C?. Tuy nhi?n, d? v?y, c?c tr??ng s? ch? h?t ch? ??i trong h?i h?p khi Diem san 2013?ch?nh th?c ???c c?ng b?.

Cùng kết bạn với Điểm Thi 24H trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh Hot nhất.

Bài viết liên quan :

Gửi phản hồi cho bài viết : H?i h?p c?ng b? ?i?m s?n 2013

Comments on this entry are closed.