Home » Tuyển sinh» R?c r?ch x?t nguy?n v?ng 2 n?m 2013

R?c r?ch x?t nguy?n v?ng 2 n?m 2013

Filed under: Tuyển sinh |

Nhi?u tr??ng kh?i ??ng Xet nguyen vong 2 nam 2013. S? ch? ti?u c?n l?i kho?ng 700 ch? ti?u ?H Ng?n H?ng s? d?nh Xet nguyen vong 2 nam 2013 b? sung..

Trong khi nhi?u tr??ng top tr?n t? ra ung dung v? ngu?n tuy?n d?i d?o v? d? ki?n ??a ra m?c ?i?m chu?n t?ng t? 1 – 4 ?i?m so v?i n?m 2012, th? v?n c? nhi?u tr??ng ?ang tr?ng ch? ?i?m s?n c?a B? GD?T ??? ?li?u c?m g?p m?m?.

Ngu?n tuy?n d?i d?o

?ng Nguy?n Ti?n D?ng – Tr??ng ph?ng ??o t?o Tr??ng ?H S? ph?m K? thu?t TP.HCM cho bi?t:??Ch? t?nh ri?ng s? th? sinh (TS) ??t t? 14 ?i?m tr? l?n (cao h?n ?i?m s?n n?m 2012 c?a B? GD?T 1 ?i?m) th? to?n tr??ng ?? c? t?i 12.549 TS ??t, trong khi ?? ch? ti?u c?a tr??ng ch? c? 3.400. Do v?y, s? c?n h?ng ngh?n TS kh?ng tr?ng tuy?n v? ??y s? l? ngu?n Xet nguyen vong 2 nam 2013?d?i d?o cho c?c tr??ng kh?c?.

V?i ?i?m chu?n th?p nh?t l? 17, Tr??ng ?H T?i ch?nh – Marketing c?ng c? t?i 5.500 TS t? 17 ?i?m tr? l?n (ch? ti?u n?m nay c?a tr??ng l? 3.900); ?? l? ch?a k? n?u t?nh t?ng ?i?m t? 13,5 ?i?m (cao h?n??i?m s?n?0,5 ?i?m) th? to?n tr??ng c? t?i 11.000 TS ??t. ?ng H?a Minh Tu?n – Tr??ng ph?ng ??o t?o nh? tr??ng nh?n ??nh: ?Tr??ng kh?ng tuy?n h? C? n?n sau khi x?t s? c? kho?ng h?n 7.000 TS kh?ng tr?ng tuy?n. S? TS n?y s? ???c nh? tr??ng c?p gi?y b?o ?i?m ?? x?t tuy?n v?o c?c tr??ng ?H-C? kh?c?.

111 R?c r?ch x?t nguy?n v?ng 2 n?m 2013

T?i ?H S?i G?n, m?t b?ng ?i?m c?a c?c TS n?m nay kh? cao. T?nh t?ng c?ng, to?n tr??ng c? t?i 13.684 TS ??t m?c ?i?m s?n 2012, trong khi ch? ti?u h? ?H n?m nay c?a tr??ng l? 2.800. Do v?y s? c?n r?t nhi?u TS kh?ng tr?ng tuy?n ? h? ?H v? c? th? x?t tuy?n v?o h? C? c?a tr??ng (1.100 ch? ti?u) ho?c x?t tuy?n v?o c?c tr??ng ?H-C? kh?c.

?C?a r?ng? cho nguy?n v?ng b? sung

B?t ng? nh?t n?m nay c? l? l? s? ?thi?u h?t? ngu?n tuy?n ? Tr??ng ?H Ng?n h?ng TP.HCM – m?t tr??ng kh? n?i ti?ng trong ??o t?o nh?n l?c nh?m ng?nh T?i ch?nh – Ng?n h?ng, khi b?t ng? h? ?i?m chu?n xu?ng t? 3 – 4 ?i?m so v?i n?m 2012. C? th?, ch? duy nh?t ?i?m chu?n d? ki?n ng?nh T?i ch?nh-Ng?n h?ng l? 17, c?c ng?nh c?n l?i ?i?m chu?n d? ki?n l? 16. So v?i n?m 2012, m?c ?i?m chu?n n?y gi?m m?nh. Tuy nhi?n, theo TS Phan Ng?c Minh – Tr??ng ph?ng ??o t?o nh? tr??ng th?: ?D? ?? h? nh?ng v?i m?c ?i?m chu?n n?y, tr??ng ch? tuy?n ?? 50% ch? ti?u (1.400 ch? ti?u b?c ?H). S? ch? ti?u c?n l?i, tr??ng s? d?nh Xet nguyen vong 2 nam 2013?.

T??ng t?, Tr??ng ?H Giao th?ng v?n t?i (c? s? 2, TP.HCM) ch? h?n 2.100 TS d? thi v? c? 1.023 TS ??t b?ng??i?m s?n, trong khi ch? ti?u n?m nay c?a tr??ng l? 1.500; do v?y tr??ng s? d?nh r?t nhi?u ch? ti?u x?t tuy?n ? nguy?n v?ng b? sung.

Tuy nhi?n, kh? kh?n h?n c? v?n l? c?c tr??ng ?H ngo?i c?ng l?p khi l??ng TS d? thi v?n ?? ?t m? s? tr?ng tuy?n c?ng ?t h?n. T?i ?H d?n l?p H?i Ph?ng, s? TS ??t t?ng ?i?m 3 m?n t? 13 ?i?m tr? l?n l? 354 trong khi ch? ti?u c?a tr??ng l? 1.800. Ch?nh v? v?y, tr??ng s? ph?i ?t?p trung m?i ngu?n l?c? ?? ?chi?n ??u? cho c?c nguy?n v?ng ti?p theo.

C? bi?t, t?i ?H T?n T?o, d? ch? ti?u n?m nay l? 500 nh?ng ch? c? 23 TS ??t t? 13 ?i?m tr? l?n. Nh? v?y, tr??ng ch? c?n ph??ng ?n t?p trung v?o c?c ??t Xet nguyen vong 2 nam 2013?m?i ?? TS ?? ??o t?o

Cùng kết bạn với Điểm Thi 24H trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh Hot nhất.

Bài viết liên quan :

Gửi phản hồi cho bài viết : R?c r?ch x?t nguy?n v?ng 2 n?m 2013

Comments on this entry are closed.