Home » Tuyển sinh» S? c? ?i?m s?n 2013 tr??c 10/8

S? c? ?i?m s?n 2013 tr??c 10/8

Filed under: Tuyển sinh |

Diem san 2013 ch?nh th?c s? c?ng b? tr??c 10-08: ?? l? quy?t ??nh c?a b? GD?T v? Diem san 2013 ngay sau khi c?c tr??ng c?ng b? ?i?m thi ??i h?c n?m nay

?i?m s?n ??i h?c

H?m nay (31.7), theo quy ??nh c?a B? GD-?T l? h?n ch?t c?c tr??ng ?H, C? c?ng b? ?i?m thi. H?i ??ng??i?m s?n?s? h?p v? c?ng b? quy?t ??nh??i?m s?n ??i h?c?c?a t?ng kh?i thi tr??c ng?y 10.8.

Sau ?? c?c tr??ng s? c?ng b? ?i?m chu?n ch?nh th?c theo quy ??nh kh?ng ???c th?p h?n?Diem san 2013

H?m qua, c?c tr??ng ?H, C? ti?p t?c c?ng b? ?i?m thi.

Tr??ng ?H S? ph?m H? N?i. Theo ?ng Nguy?n V?n Tr?o, Ph? hi?u tr??ng, ?i?m thi kh?i A t?ng trung b?nh kho?ng 2 ?i?m. Trong ??, ?i?m thi c?a th? sinh (TS) c?c ng?nh c? b?n nh? to?n, h?a t?ng m?nh nh?t. V? v?y, d? ki?n ?i?m chu?n v?o khoa to?n, h?a s? t?ng ?t nh?t t? 2 tr? l?n.

1217 S? c? ?i?m s?n 2013 tr??c 10/8

Tr??ng ?H S? ph?m H? N?i 2 d? ch?a ??a ra m?c ?i?m chu?n d? ki?n nh?ng ?ng Nguy?n V?n Tuy?n, Hi?u tr??ng nh? tr??ng, cho bi?t m?c ?i?m thi c?a TS v?o tr??ng n?m nay t?ng so v?i n?m ngo?i trung b?nh kho?ng 2 ?i?m.

Tr??ng ?H Lu?t H? N?i. ?ng Tr?n Quang Huy, Tr??ng ph?ng ??o t?o, cho bi?t theo d? ki?n ?i?m chu?n kh?i A n?m nay l? 22,5, t?ng 4 ?i?m so v?i n?m ngo?i. Kh?i C l? 22,5 ?i?m, t?ng 2 ?i?m so v?i n?m ngo?i. Kh?i D1 d? ki?n l? 20, b?ng ?i?m chu?n n?m 2012.

Tr??ng ?H Y H?i Ph?ng c?ng d? ki?n ?i?m chu?n n?m nay kh? n?ng s? cao h?n n?m ngo?i t? 2-3 ?i?m.

H?c vi?n H?u c?n d? ki?n ?i?m chu?n t?ng h?n n?m 2012 kho?ng 4-5 ?i?m. ?i?m chu?n cho ??i t??ng nam thanh ni?n h? qu?n s? n?m nay c? th? l? 23,5.

Tr??ng ?H Y khoa Ph?m Ng?c Th?ch c?n nhi?u ch? ti?u x?t tuy?n b? sung. Trong s? tr?n 5.000 TS d? thi c? 1.353 TS ??t t? 21,5 ?i?m tr? l?n (ch?a t?nh ?i?m ?u ti?n). Trong khi ??, ch? ti?u b?c ?H c?a tr??ng n?m nay ch? c? 960, ri?ng ng?nh y ?a khoa v?i 800 ch? ti?u th? c? 851 TS ??t t? 23 ?i?m tr? l?n, trong khi ?i?m chu?n n?m 2012 l? 21,5. Ng?nh ?i?u d??ng ch? ti?u 160 th? c? 186 TS ??t t? 18 tr? l?n, trong khi ?i?m chu?n n?m 2012 l? 14,5. Nh? v?y, ?i?m chu?n 2 ng?nh n?y s? t?ng so v?i n?m ngo?i. Ri?ng 2 ng?nh m?i m? l? k? thu?t y h?c v? x?t nghi?m y h?c, s? l??ng TS d? thi ?t n?n tr??ng ph?i x?t tuy?n th?m nguy?n v?ng b? sung sau khi c? Diem san 2013. Tuy nhi?n, ??i t??ng tuy?n sinh v?o tr??ng n?y ph?i c? h? kh?u th??ng tr? t?i TP.HCM.

Tr??ng ?H Kinh t? – Lu?t (?H Qu?c gia TP.HCM) ch? ti?u c?a tr??ng l? 1.700. Th?ng k? s? b?, to?n tr??ng c? t?i 1.841 TS ??t t? 20 ?i?m tr? l?n (ch?a nh?n h? s? v? ch?a t?nh ?i?m ?u ti?n). Khi x?c ??nh ?i?m tr?ng tuy?n, tr??ng s? nh?n h? s? 2 m?n to?n cho c? 3 kh?i A, A1 v? D1. Do v?y, TS c? ?i?m to?n cao s? c? c? h?i tr?ng tuy?n cao h?n nh?ng TS c? c?ng t?ng ?i?m. N?m 2012, ?i?m chu?n c?c ng?nh c?a tr??ng sau khi ?? nh?n h? s? 2 m?n to?n t? 22 – 30 ?i?m.

Tr??ng ?H C?ng nghi?p TP.HCM?c?ng b? ?i?m chu?n d? ki?n t?ng ng?nh. C? th?: c?ng ngh? k? thu?t (CNKT) ?i?n ?i?n t? 16; CNKT ?i?n t? truy?n th?ng 15; CNKT nhi?t 14; CNKT c? kh? 15; CNKT c? ?i?n t? 15; CNKT ? t? 16; CN may 15; khoa h?c m?y t?nh 14; CNKT h?a h?c 17,5; CNKT m?i tr??ng 17; CN th?c ph?m 18; k? to?n 14,5; t?i ch?nh ng?n h?ng 14,5; qu?n tr? kinh doanh 15,5; ng?n ng? Anh 16,5 (m?n ti?ng Anh ph?i ??t t?i thi?u 5 ?i?m); th??ng m?i ?i?n t? 14.

Tr??ng C? C?ng th??ng TP.HCM th?ng b?o ?i?m chu?n d? ki?n c?c ng?nh nh? sau: CNKT c? kh?, CN ch? t?o m?y, CNKT ?i?n – ?i?n t?, c?ng ngh? may – thi?t k? th?i trang: 12; CNKT c? ?i?n t?, CNKT ?i?u khi?n v? t? ??ng h?a, CNKT ? t?, CNKT nhi?t: 13. ?i?m chu?n c?c ng?nh k? to?n, qu?n tr? kinh doanh, t?i ch?nh ng?n h?ng s? gi?m so v?i n?m 2012. ???c bi?t ?i?m tr?ng tuy?n c?c ng?nh n?y n?m ngo?i l? 17. C?c ng?nh c?n l?i d? ki?n ?i?m chu?n b?ng Diem san 2013.

Tr??ng C? Kinh t? – C?ng ngh? TP.HCM d? ki?n ?i?m chu?n tr?ng tuy?n n?m nay s? t??ng ???ng ?i?m s?n C? c?a B? GD-?T. Tr??ng d?nh 60% ch? ti?u x?t nguy?n v?ng b? sung (kho?ng h?n 1.000 ch? ti?u) v?i ?i?m x?t tuy?n b?ng ?i?m s?n.

Cùng kết bạn với Điểm Thi 24H trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh Hot nhất.

Bài viết liên quan :

Gửi phản hồi cho bài viết : S? c? ?i?m s?n 2013 tr??c 10/8

Comments on this entry are closed.