Home » Tuyển sinh» Th? khoa ??i H?c S? Ph?m Hu? 2013 ch? h?c b? t?c

Th? khoa ??i H?c S? Ph?m Hu? 2013 ch? h?c b? t?c

Filed under: Tuyển sinh |

?i?m l?m b?i m?n L?ch s? v? ??a l? c?a Thu Khoa Dai Hoc Su Pham Hue 2013 ng?nh m?m non g?n ??t tuy?t ??i: 9,5 ?i?m, ri?ng V?n ???c 6 ?i?m.?

T?t nghi?p xong THCS, ph?i r?i xa m?i tr??ng ?? ?i l?m c?ng nh?n v? gia c?nh, r?i ??ng k? h?c ti?p b? t?c v?n h?a c?p 3, Thu Khoa Dai Hoc Su Pham Hue 2013?v?n ?? ??u ng?nh M?m non ??i h?c S? ph?m Hu? b?ng ngh? l?c v??t kh? c?a b?n th?n.

H?c b? t?c, ?? th? khoa ??i h?c S? ph?m Hu?

Tr?a 31/7, ch?ng t?i v? th?m nh? Huy?n ? t?n x? Vinh H?, n?i kh? kh?n v? xa nh?t huy?n Ph? Vang (t?nh TT-Hu?). ?ang gi?p m? cho b?y l?n ?n c?m, nghe th?ng tin m?nh ?? th? khoa, Huy?n l?c ??u qu?y qu?y: ?Ch?c c?c anh nh?m ai ??, em ngh? m?nh ch? ?? ?i?m ?? ??i h?c n?m nay th?i?.

Sau cu?c g?i x?c nh?n l?i th?ng tin t? ??i h?c Hu?, bi?t m?nh tr? th?nh th? khoa ng?nh S? ph?m M?m non, Huy?n v? ng??i m? b?nh t?t ?m ch?m l?y nhau trong n??c m?t vui s??ng… H?c h?t l?p 9, gia ??nh Huy?n x?y ra bi?n c?. M? kh?ng may m?c c?n b?nh u nang qu?i ?c, s?c kh?e b? v?t ki?t, bao nhi?u c?a n? gia ??nh l?n l??t ??i n?n ra ?i.

122 Th? khoa ??i H?c S? Ph?m Hu? 2013 ch? h?c b? t?c

M?t m?nh b? c?m c?i l?m th? h? mong ki?m ?? ti?n ?ong g?o cho c? gia ??nh 5 m?t con ?? kh?, hu?ng h? nu?i t?t c? ?n h?c. M? v?n c? ??ng vi?n, nh?ng Huy?n ?m th?m l?m h? s? xin v?o mi?n Nam l?m c?ng nh?n may m?c.

Th?i ?i?m ??, gia ??nh c?n c? m?t ch? g?i h?c s? ph?m t?i Hu?, Huy?n ??nh hy sinh chuy?n h?c c?a b?n th?n. ?N?u em c?ng ?i h?c, gia ??nh ch?c ch?n kh?ng kham n?i, m? l?i ?nh h??ng ??n c? ng??i ch??, Thu Khoa Dai Hoc Su Pham Hue 2013?k?.

?ang tu?i ?n tu?i h?c, m?t m?nh Huy?n b??n ch?i v?o Nam, h?t ngh? may gia c?ng ? Th? ??c (TPHCM), l?i chuy?n sang l?m c?ng nh?n may c?ng nghi?p ? B?nh D??ng, ??ng l??ng b?p b?nh, nh?ng ??c m? tr? l?i tr??ng lu?n th?i th?c em.

Ng?y ngh?, ngo?i gi? l?m ca, Huy?n tranh th? mua s?ch gi?o khoa v? t? h?c ?? c?ng c? l?i ki?n th?c. Khi chu?n b? ??ng k? h?c b? t?c ban ??m t?i Th? ??c, nghe l?i khuy?n c?a ch? g?i, Huy?n kh?n g?i v? qu? sau 5 n?m ly h??ng. ?Em ??ng k? h?c t?i Trung t?m gi?o d?c th??ng xuy?n th?nh ph? Hu?, ? tr? chung c?ng ch? g?i ?? ti?t ki?m chi ph? v? ???c b?o ban, k?m c?p?, Huy?n cho bi?t.

G?n ??n ng?y thi t?t nghi?p b? t?c, x?c ??nh s? ?ng th? v?o kh?i C ??i h?c, Huy?n ch? ??ng k? h?c th?m m?n m? m?nh lu?n y?u th?ch t? nh? l? L?ch s?. Ri?ng m?n V?n, em t? h?c v? ???c ch? g?i (l?c n?y ?? tr? th?nh gi?o vi?n V?n – NV) k?m c?p th?m. Sau khi thi xong hai m?n ??a l? v? L?ch s?, Huy?n t? tin m?nh s? ?? ?i?m ?? ??i h?c.

Qu? nhi?n, khi c?ng b? k?t qu? thi ??i h?c, ?i?m l?m b?i m?n L?ch s? v? ??a l? c?a Huy?n g?n ??t m?c tuy?t ??i: 9,5 ?i?m, ri?ng V?n ???c 6 ?i?m. M?t c?n b? l?m c?ng t?c tuy?n sinh l?u n?m t?i Hu? cho bi?t, Thu Khoa Dai Hoc Su Pham Hue 2013?l? ?i?u h?t s?c b?t ng? ??i v?i m?t th? sinh ???c ??o t?o t? m?t trung t?m gi?o d?c th??ng xuy?n.????y c? l? l? tr??ng h?p th? khoa hi?m g?p x?a nay t?i TT-Hu??,?v? n?y b?c b?ch.

Cùng kết bạn với Điểm Thi 24H trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh Hot nhất.

Bài viết liên quan :

Gửi phản hồi cho bài viết : Th? khoa ??i H?c S? Ph?m Hu? 2013 ch? h?c b? t?c

Comments on this entry are closed.